Fatura kesimindeki 7 günlük süre

11 Ocak 2016     Sirkü 1102

 

Ticari hayatta yanlış anlaşılan ve yanlış uygulanan hususlardan bir tanesi de mal teslimi veya hizmet ifasında faturanın teslim veya hizmetin yapıldığı tarih olarak değil de bu tarihi takip eden 7 gün içindeki herhangi bir tarihte kesilmesidir.

Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak

Satışa konu ettiğimiz KDV dahil 1.180,00 TL lik ticari mal alıcıya 30.01.2016 tarihinde teslim edilip faturası ise aynı yorumdan hareketle 7 gün süre içinde 03.02.2016 tarihinde 03.02.2016 tarihli olarak kesilmektedir.

Bu yanlış uygulamaya dayanak olarak da VUK 231 inci maddesindeki  “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir.” Hükmünün gerekçe olarak gösterilmektedir.

Ancak, VUK 231 inci maddesindeki 7 günlük süre bunu ifade etmemektedir.

Bir maddenin lafzı yeteri kadar açık ve net değilse o maddenin ne hüküm ifade ettiğini anlamak açısından o maddenin konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle ve kanunlarla olan bağlantısı dikkate alınarak yorum yapılmalıdır.

Örneğin KDV Kanunun 10 uncu maddesi KDV de vergiyi doğuran olayı Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, anına bağlamıştır. 

Bu hüküm ile VUK 231 inci madde hükmü birlikte değerlendirildiğinde 7 günlük sürenin fatura tarihi ile ilgili bir süre olmayıp faturanın tanzimi için belirlenen bir süre olduğu çok net bir şekilde görülmektedir. 

Hal böyle olunca Konuyu yukarıdaki örnekten hareket ederek yeniden açıklayacak olursak,

Yanlış yorumlamaya göre örneğimizde teslim 31.01.2016 tarihinde yani Ocak 2016 ayında gerçekleşmesine rağmen fatura Şubat 2016 dönemini kapsayan bir tarihte 03.02.2016 tarihinde tanzim edildiği için satışa ait hesaplanan KDV Şubat 2016 vergilendirme döneminde beyan edileceğinden bu durumda da KDV  açısından vergi ziyaı meydana gelecektir.

Doğru yorumlaya göre ise olması gereken Satışa konu ettiğimiz KDV dahil 1.180,00 TL lik ticari mal alıcıya 30.01.2016 tarihinde teslim edildiği için KDV de vergiyi doğuran olay Ocak 2016 vergilendirme döneminde meydana gelmekte olup bu satışa ait KDV bu dönem beyannamesinde beyan edilmelidir.

Dolayısıyla 30.01.2016 tarihinde teslimi gerçekleşen bu satışa ait fatura 7 gün süre içinde yani 06.02.2016 tarihine kadar 30.01.2016 tarihli olarak kesilmelidir.

Bu durumda KDV açısından vergi ziyaı meydana gelmeyeceği gibi yanlış yorumdan kaynaklanan uygulama hatası ortaya çıkmayacaktır.

 ——————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur