Serbest Bölgelerde KDV Uygulaması

20 Mayıs 2015     Sirkü 1049

 

KDV Kanunu’nun 1. maddesine göre,

  • Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,
  • Her türlü mal ve hizmet ithalatı,
  • Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler

(Posta, telefon, telgraf, teleks …… teslim ve hizmetler. )

KDV nin konusuna girmektedir.

KDV Kanunu’nun 19/1 maddesi, diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetlerin bu vergi bakımından geçersiz olduğunu, KDV’ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanun’a hüküm eklenmek veya değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceğini hükme bağlamıştır.

KDV kanunun 16/1-c maddesinde; Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimi KDV den istisnadır.

Bu madde uyarınca, Gümrük Kanunu’nun 152 ile 162. maddeleri kapsamında serbest bölge rejimine tabi olan malların teslimi KDV’den istisna olacaktır.

Bu hükümlere göre:

  • Yurt dışından serbest bölgeye mal ithali,
  • Serbest bölgedeki malların bölge içinde teslimi,
  • Serbest bölgeden serbest bölgeye mal teslimi,
  • Serbest bölgeden yurt dışına mal teslimi,
  • Serbest bölgeden yurt içine mal teslimi

KDV den istisnadır.

Ayrıca, Serbest bölgedeki malların haczedilerek icra yoluyla serbest bölgede satılması işleminde KDV den istisnadır.

Öte yandan Serbest bölgedeki malların yurt içine getirilmesinde bu mallar serbest dolaşıma girmiş olacağından ithalatta KDV doğmaktadır. Dolayısıyla Kanun’un 8/1-b maddesi uyarınca ithalatçı konumundaki alıcının ithalat nedeniyle gümrük idaresine KDV ödemesi söz konusu olmaktadır.

Serbest bölge rejimine tabi mallar tevkifat kapsamında olsa dahi, vergiden müstesna tutulduğu için KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Serbest bölge rejimine tabi malların teslimiyle ilgili olarak (imalat, nakliye, genel idare gideri, amortismana tabi iktisadi kıymet alımı gibi) herhangi bir nedenle KDV ödenmiş olması halinde yüklenilen vergi, KDV Kanunu’nun 30/a maddesi uyarınca indirim konusu yapılamayacaktır. Kısmi istisna olarak adlandırılan bu istisna uygulamasında yüklenilen KDV, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde harcamanın mahiyetine göre (mal veya hizmet bedeli ile birlikte) gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

Serbest bölgeye mal ihracı

Yurt içindeki mükelleflerin serbest bölgedeki alıcılara, gümrük beyannamesi veya serbest bölge işlem formu düzenleyerek serbest bölgeye gönderdikleri mallar ihracat istisnası kapsamında KDV’den müstesnadır.

İhracatçının serbest bölgeye göndereceği malları yurt içindeki imalatçılardan alımında, KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında tecil-terkin uygulanabilecektir. KDV Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında uygulanan ihracat istisnası tam istisna mahiyetinde olduğundan, yurt içinden serbest bölgeye gönderilen mallarla ilgili yüklenilen vergi, KDV Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca indirim veya iade konusu yapılabilecektir.

Serbest bölgede hizmet ifası

Yurt içindeki firmaların, serbest bölgedeki firmalara fiilen serbest bölgede ifa etikleri hizmetlerde hizmet ihracı niteliğinde olduğundan KDV den istisnadır.

KDV Kanunu’nun 4. maddesinde, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlanan hizmetlerin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği belirtilmiştir. Buna göre serbest bölgedeki kişi veya kuruluşların serbest bölge içinde yaptıkları imalat, inşaat, tamir, bakım, onarım, yapı denetimi, pazarlama, serbest bölgede bulunan gayrimenkul kiralama, aracılık, güvenlik, işgücü temini, konaklama, yemek gibi hizmetleri KDV’den istisna olacaktır.

Hizmet ihracına yönelik İstisna uygulamasında hizmetlerin serbest bölgede fiilen yapılması önemlidir.

Fiilen serbest bölgede yapıldığı ispatlanamayan hizmetler için istisna uygulanmamalıdır.

Zira; Gelir idaresince verilen bir özelge de, yurt içinde faaliyet gösteren firma elemanları tarafından serbest bölgeye gidilerek serbest bölge içinde verilecek dil kontrol hizmetinin KDV’den istisna olacağı, ancak hizmetin serbest bölge dışında bulunan işyerinde verilmesi halinde genel esaslara göre KDV hesaplanması gerektiği ifade edilmiştir.

Öte yandan, 60 Sıra No.lu KDV Sirkülerinin (3.6.2.) bölümünde;

– Serbest bölgeden yurtdışına giden mallar için serbest bölgede verilen gümrük müşavirliği hizmetlerinin KDV’den müstesna olduğu,

– Serbest bölgeden yurt içine, yurt içinden serbest bölgeye gönderilen mallara ilişkin Türkiye’deki firmalarca serbest bölgede faaliyet gösteren firmalara verilen gümrük müşavirliği hizmetlerinin ise KDV’ye tabi olacağı

belirtilmiştir.

Yurt dışından serbest bölgeye yapılan, yani serbest bölgede yararlanılan hizmetler, KDV nin konusuna girmediği gibi yurt dışındaki müşterilere serbest bölgede yapılan hizmetler de KDV’den istisnadır.

Serbest bölgeden yurt içine yönelik olarak verilen hizmetler KDV ye tabidir.

Serbest bölgedeki müşterilere yapılan fason hizmetler

KDV Kanun’un 12/3. Maddesi gereğince, yurt içindeki mükellefler tarafından serbest bölgedeki müşteriler için yapılan ve serbest bölgede yararlanılan fason hizmetler KDV den istisnadır.

Serbest bölgedeki müşterilere yapılmış olsa bile, yurt içinde yararlanılan fason hizmetlerde KDV istisnası uygulanmayacaktır.

Yurt içindeki mükelleflerin, serbest bölgedeki müşterilere yaptıkları fason imalat dışındaki hizmetler genel hükümlere göre KDV’ye tabi bulunmaktadır

———————————-

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.