Kurumlar vergisinde matraha ulaşma

6 Nisan 2015     Sirkü 1034

Bilindiği üzere Nisan ayı Kurumların kazançlarının tespitin yapıldığı ve kurumlar Vergisi beyannamelerinin verildiği aydır.

Kurumlar vergisi beyan edilirken beyanname üzerinde Safi kurum kazancına başka bir deyişle kurumlar vergisine esas olacak matraha ulaşmak için KV kanunu gereği bazı ilavelerin yapılması ve birtakım istisna ve indirimlerin bilanço karından düşülmesi gerekmektedir. Bu ilave ve düşümler belli bir sıralamaya tabidir.

Bu sıralama aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

1  

TİCARİ BİLANÇO KARI

+  

* İLAVELER

 

KKEG

Emisyon primleri

Gider yazılan sponsorluk harcamaları

Gider yazılan bağış ve yardımlar

 

=  

KAR VE İLAVELER TOPLAMI

2 KAR VE İLAVELER TOPLAMI _ İNDİRİMLER

Senetsiz borçlar için hesaplanan reeskont faiz gelirleri,

 

Önceki dönemde, senetsiz alacaklar için hesaplanan reeskont faiz giderleri,

 

Karşılık ayrılmış kıdem tazminatlarından yıl içinde ödenen tutarlar,

 

Personele dağıtılan temettü tutarı,

 

VUK’da öngörülmeyen karşılık giderlerinden dönem içinde 644-Konusu Kalmayan  Karşılıklar Hesabına kaydedilen tutarlar.

 

= İNDİRİMLER DÜŞÜLMİŞ KAZANÇ
3 İNDİRİMLER DÜŞÜLMİŞ KAZANÇ _  

* CARİ YIL ZARARLARI

 

= KAR
 

* ZARAR SÖZ KONUSU OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE GİDERLER

 

İştirak kazançları istisnası

 

Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde edilen kâr payları,

 

Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları.

 

Yurt dışı iştirak kazançları,

 

Tam mükellef anonim şirketlerin, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

 

Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibari değeri aşan kısmı,

 

Menkul kıymet yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,

 

Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,

 

Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı,

 

Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile  6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançların tamamı,

 

Bankalara veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na borçlu durumda olan kurumların sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satış kazancı,

 

Kurumların yurt dışında bulunan işyerleri veya daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kurum kazançları,

 

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar,

 

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar,

 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde elde edilen kazançlar (4691 sayılı Kanun Geç.  md.2),

 

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar (4490 sayılı Kanun md. 12),

 

Serbest bölgelerden elde edilen kazançlar (3218 sayılı Kanun md. 3/a),

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar (GVK geçici md. 76).

 

6337 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen hükme göre 1.7.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ödenmiş veya çıkarılmış sermayelerindeki nakdi artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek kaydıyla indirim olarak dikkate alınabilecektir

Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır.

 

4 KAR _  

Kurumun faaliyetinden doğan geçmiş yıl zararları,

 

Devir veya tam bölünme yoluyla devralınan kurum zararları

 

Yurt dışı zararları

 

= İNDİRİMLERE ESAS TUTAR
5 İNDİRİMLERE ESAS TUTAR _  

* KAR ÇIKMASI HALİNDE BEYANNAMEDEN İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

 

Risturunlar

 

Ar-ge indirimi

 

Sponsorluk harcamaları

 

Bağış ve yardımlar

 

Girişim sermayesi fonu

 

Yurt Dışında Mukim Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmet Kazançlarına İlişkin İndirim.

 

Eğt. Ve Sağ. Tes. İle Yurt inş. İlişkin bağış ve yardımlar.

 

Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar

 

B.K.K. uyarınca Başbakanlık aracılığıyla yapılan bağış ve yardımlar

 

Yatırım indirimi

 

Diğer indirimler

 

= MATRAH

 Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur