e defter, e fatura

 6 Nisan 2015     Sirkü 1035

Gelir İdaresi Başkanlığınca E defter, E fatura ile ilgili olarak 448 seri nolu VUK genel tebliği yayınlandı söz konusu genel tebliğ aşağıya çıkarılmıştır.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

  1. Tebliğin “3.1. Kapsama Giren Mükellefler” bölümüne aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

3.1.7. Bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter kullanmak zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.”

  1. Tebliğin “5. Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar” bölümünün 5.1. bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.1. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonuyöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, Başkanlık tarafından portal hesapları otomatik olarak açılacaktır. Entegrasyon izni iptal edilen ve portal hesapları açılan mükellefler isterlerse Başkanlıktan izin almış bir özel entegratör ile de anlaşabilir ve elektronik fatura uygulamasını özel entegrasyon yöntemi ile de kullanabilirler.”

  1. Tebliğin 5.4. bölümü bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 Söz konusu tebliğ ile;

Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemi ile uygulamadan yararlanan mükelleflerin entegrasyonizinlerinin iptali halinde portal yöntemi dışında özel entegrasyon yöntemi ile de uygulamadan yararlanabilmelerine olanak sağlanmıştır.

Devir, birleşme, bölünme ve nev-i değişikliği hallerinde oluşan yeni tüzel kişiliğin eFatura ve e-Defter uygulamaları karşısındaki zorunluluk durumları açıklanmış ve 3 ay içinde uygulamalara başvuru zorunluluğu getirilmiştir.

Tebliğin “Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” bölümünde 5.4. maddesinde düzenlenen, e-Fatura yerine Kağıt fatura düzenlenmesi halinde faturanın yok sayılması bendi uygulamadan kaldırılmış, konu ile ilgili yeni düzenlemeye 447 nolu Tebliğde (397 Nolu Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğde) yer verilmiştir.

 Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.