Ticari Defterlerin kapanış tasdiki

Bilindiği üzere;

6 Haziran 2013 Tarih ve 28669 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile 19/12/2012 tarih ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesi değiştirilmiştir.

Söz konusu tebliğ gereği;

  • Yevmiye defterinin, Bu ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

Öte yandan, Yasal defterlerin kapanış kayıtlarının yaptırılmaması Türk Ticaret Kanunu açısından defterlerin delil olarak ispat gücünü kaybetmesine yol açabileceği gibi TTK nun 562. Maddesi gereğince gerekli onayları yaptırmayanların (2016 yılı için 5.209,00 TL) Beş bin ikiyüz dokuz lira idari para cezasıyla cezalandırılacağı, hüküm altına alınmıştır.