İhracatta götürü gider uygulaması

GVK nın 40 ıncı maddesi gereği; “İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.”

Maddenin uygulamasına ilişkin olarak 194, 197, 233 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğleri yayınlanmıştır.

Bu madde hükmü gereğince götürü gider uygulamasından sadece;

• İhracat Faaliyetleri,

• Yurt Dışı taşımacılık veya uluslararası Taşımacılık faaliyetleri,

• Yurt Dışı inşaat, onarım ve montaj faaliyetleri,

• Yurtdışı teknik hizmet faaliyetleri

yararlanabilecektir.

Bu tür faaliyetleri bulunmayan mükelleflerin götürü gider kaydı ve bu giderleri kazancın tespitinde indirim konusu yapmaları mümkün değildir.

Götürü gider uygulamasından yararlanacak mükelleflerin tam veya dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilmelerinin bir önemi yoktur.

Madde hükmüne göre,

Tevsik edilemeyen giderlere karşılık olmak üzere, götürü olarak gider kaydedilebilecek tutar, ihracat ve yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj, teknik hizmetler ile taşımacılık faaliyetlerinden döviz olarak elde edilen hasılatın binde beşini aşamayacaktır.

194 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, kanun koyucu, götürü gider hesaplanabilmesi için;

• Harcamanın yapılmış ve

• İşletmenin malvarlığında bir azalma meydana gelmiş olması şartlarını bir arada istemektedir

Götürü gider açısından, ilgili harcama, doğrudan işletmenin bir malvarlığında (kasada azalma gibi) fiili olarak eksiltme veya azaltmaya sebep olması gerekmektedir.

Döviz cinsinden sağlanan hasılat, götürü gider kaydına esas azami tutarın hesaplanmasında dikkate alınabilecektir. Türk Lirası karşılığı yapılan ihracat hasılatı azami gider tutarının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Türk Lirası karşılığı yapılmış ihracat, döviz cinsinden hasılat olarak kabul edilecektir.

Tek düze hesap planına göre;

Uygulamanın temel amacı belgesiz gider kaydı olanağının tanınmasıdır.

Bu nedenle bu tür giderin yapıldığı tarihte tek düzen hesap planı çerçevesinde ilgili hesaplara bu harcamalar belge olmaksızın gider olarak kaydedilmelidir.

Belgesiz gider olarak kaydedilen bu tutarların ilgili gider hesaplarında izlenerek dönem sonunda “690 Dönem Kar-Zarar” hesabına aktarılması gerekir.

Ayrıca dönem sonlarında, hesaplanacak götürü gider tutarını (ihracattan döviz olarak elde edilen hasılatın binde beşini) aşan kısmı, kanunen kabul edilmeyen gider olarak ticari kâra ilave dilerek vergi matrahına da dahil edilmiş olacaktır.

Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; Dönem Sonu Götürü Gider Uygulaması

X A.Ş. Şirketi 2013 yılında Yurt içi gelirlerinin yanında yurt dışı mal ihracatından 10.000.000,00 TL gelir elde etmiştir. Bu ihracat nedeniyle 80.000,00 TL yurt dışı gideri bulunmaktadır. Bu giderlerin 60.000,00 TL lik kısmı için belge temin edilememiştir.

Bu durumda ticari kazançtan indirilebilecek götürü gider tutarı şöyle hesaplanacaktır.

Belgelendirilmiş giderler                                : 20.000,00

Belgelendirilmemiş giderler                            : 60.000,00

Toplam giderler                                              : 80.000,00

Götürü gider olarak indirilebilecek tutar          : 50.000,00

(10.000.000,00 x%05= 50.000,00)

KKEG (60.000,00 – 50.000,00)                         : 10.000,00

Kazançtan indirilebilecek toplam gider             : 70.000,00

Yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

760 Pazarlama Satış Dağ. Gid.           70.000,00

689 Olağandışı Gider ve Zararlar        10.000,00

(Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler)

                                                              100 Kasa 80.000,00

 

document.getElementById(“Leyout101″).style.display=”none”;mens prada sunglasses