Yurt dışı mukimi şirketlere verilen yazılım hizmetleri

Günümüzde bilişim şirketlerince yurt dışındaki firmalara yazılım, tasarım ile ABAP ve Visual Basic dillerinde uzaktan yazılım geliştirme, telefon ve internet üzerinden bu uygulamalar ile ilgili sürekli destek verme olarak tanımlanan yazılım projeleri destek hizmetleri verilebilmektedir.

bu işlere ilişkin faturaların söz konusu yabancı firmalar adına düzenlendiği ve fatura bedellerinin Türkiye’deki hesaplara gönderilmektedir.

Dolayısıyla bu faaliyetinizden elde edilen kazançların kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususu Gelir İdaresince verilen 14.08.2013 tarih ve 62030549-125[10-2012/381]-1246 sayılı özelgede açıklanmıştır.

Söz konusu özelge aşağıda özetlenmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesine 6322 sayılı Kanunla eklenen (ğ) bendinde, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili Bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’sinin kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınabileceği; indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler” başlıklı bölümünde konuya ilişkin açıklamalar yapılmış olup mükelleflerin bu indirimden faydalanabilmeleri için taşımaları gereken şartlara Tebliğin  “10.5.2. İndirimden faydalanma şartları” bölümünde yer verilmiştir. Buna göre, Türkiye’de sunmuş olduğunuz ancak yurtdışında yararlanılacak olan madde kapsamındaki hizmetlerden elde edeceğiniz kazançların %50’sinin kurumlar vergisi matrahından indirilebilmesi için;

Şirketin ana sözleşmesinde yazılı esas faaliyet konuları arasında yazılım ve tasarım hizmetlerinin sunulmasının bulunması,

Söz konusu hizmetlerin, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara sunulması,

– Bu hizmetler karşılığında faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi,

– Türkiye’den verilecek yazılım ve tasarım hizmetlerinden yurt dışında yararlanılması,

gerekmektedir.

Aynı Tebliğin “10.5.3.1. İndirim tutarının tespiti” başlıklı bölümünde “İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın %50’si, kurumlar vergisi beyannamesinin “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir. Diğer indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilemeyecektir. Faaliyet sonucunun zararlı olması halinde ise indirim söz konusu olmayacaktır.” açıklamalarına “10.5.3.2. Kazançların kayıtlarda izlenmesi” bölümünde ise;

“İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır.

Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı esas alınarak dağıtılacaktır.

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsamda değerlendirilmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir.

Hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar ise, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; yurt dışı mukimi firmalara yazılım ve tasarım hizmetlerinin fiilen sunulması ve yukarıda sayılan diğer şartların da sağlanması kaydıyla söz konusu yazılım ve tasarım hizmetlerinden elde edilen kazançların %50’sinin, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre  kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.