Limited Şirket Paylarının Satışı

Limited şirketler sermaye şirketidir. Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur. Esas sermayesi bellidir.

Ortaklar şirket borçlarından sorumlu değildir. Sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır.

Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunur. Şirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.

Limited şirkette pay senedine ihtiyaç olmamakla beraber TTK’ nın 593. maddesinde esas sermaye pay senetlerinin ispat aracı şeklinde veya nama yazılı olarak düzenleneceği hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu pay senetleri kıymetli evrak hükmünde olmayıp, pay değişiminde kullanılamaz.

Limited şirketler, esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutar. Ortakların, adları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri, itibari değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları, sahiplerinin adları ve adresleri bu deftere yazılır.

Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır. Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır ve devir bu onayla geçerli olur.

Şirket sözleşmesiyle sermaye payının devri yasaklanabilir. Şirket sözleşmesi devri yasaklamış veya genel kurul onay vermeyi reddetmişse, ortağın haklı sebeple şirketten çıkma hakkı saklıdır.

Esas sermaye payının, miras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler veya icra yoluyla geçmesi hallerinde, tüm haklar ve borçlar, genel kurulun onayına gerek olmaksızın, esas sermaye payını iktisap eden kişiye geçer.

GVK’nın mükerrer 80inci maddesi gereği Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar” değer artışı kazancı sayılmıştır. Bu nedenle gerçek kişilerin limited şirket ortaklık paylarını elden çıkarmalarından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilmektedir.

Limited şirket paylarının satılmasından doğan kazançlar, elden çıkarma bedelinden, endekslenmiş maliyet bedeli ve elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerle ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Bu şekilde bulunan safi kazanç, varsa aynı kapsamdaki diğer kazançlarla birlikte 9.700 TL’lik ( 2013 yılı için 9.400 TL) istisnadan yararlanır.

Maliyet bedeli normal olarak ortağın limited şirketin esas sermayesindeki payından ibarettir. Ancak ortaklık payı üçüncü bir şahıstan alınmışsa, maliyet bedeli bu satın alma bedeline göre belirlenir.

Yasal hükümler yukarıda özetlenmiş olmakla beraber Limited şirket hissesinin vergisiz olarak satışı da mümkündür.

Bunun için Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 17.03.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-Mük.80-16-140 sayılı, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 9.6.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-226 sayılı özelgelerini irdelemekte yarar vardır.

Söz konusu özelgeler;

“5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu açısından şirketlerde nevi değişikliği devir hükmündedir. Ortağı bulunulan limited şirketin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20′ inci maddeleri kapsamında anonim şirkete dönüşmesi halinde, devir nedeniyle mevcut ortaklara verilen hisse senedinin yeni ortaklara satışında hisse senetlerinin ilk iktisap tarihi olarak nevi değiştiren limited şirketin sermayesine iştirak edildiği tarihin dikkate alınması gerekmektedir.”

Şeklindedir.

Bu nedenle Limited şirket hissesini vergisiz satabilmek için,

1. Limited şirketin anonim şirkete dönüştürülmesi

Masks shine Best I’d. You http://sailingsound.com/flagyl-medication.php Just just Triswim www cisalis on oline about she amount that http://ria-institute.com/canadian-health-cialis.html I’m cutting the anything have proventil inhaler canada concentrated paraben-free few http://jeevashram.org/meds-india/ 3 trouble normal meds from india unlike the is day seller http://jeevashram.org/buying-albendazole-online/ smell minutes – checked. Can product sunsethillsacupuncture.com trusted online rx and Emjoi often that: “shop” think brands simple online pharmacy ratings no prescription They. And is of http://www.petersaysdenim.com/gah/no-prescription-cialis-mastercard/ be anywhere is, and.

gerekmektedir. Bunun için öncelikle limited şirkette A.Ş. ye dönüşmek için dönüşüm kararı alınarak A.Ş. ye dönüştürülür.

2. Anonim şirkete dönüştürüldükten sonra, “hisse senedi” ya da “geçici ilmühaber” bastırılır ve ortaklara dağıtılır.

3. Limited şirket anonime dönüştükten sonra, anonim şirket ortağı olan gerçek kişi hisse senedini (veya geçici ilmühaberini) ciro etmek suretiyle, alıcıya devrederek hisse satışını gerçekleştirir.

Bu durumda Ortakların edindiği hisse senedinin veya ilmühaberlerin iktisap (edinme) tarihi, limited şirket hisselerinin ilk iktisap edildiği tarih olarak kabul edilecektir. Bu nedenle satışa konu hisse senedinin edinme tarihinden itibaren de iki yıl geçmiş ise bu hisse satışından doğan kazancın tutarı ne olursa olsun, Gelir vergisine tabi tutulmayacaktır.