TTK ya göre 1.1.2014 de Fatura ve Benzeri belgelerde bulunması zorunlu bilgiler

6102 sayılı TTK nun 39 uncu maddesinde;

(1) Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.

(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı,

Cartridges in scratch http://www.smotecplus.com/vut/generic-viagra-online.php applying for a cialis on line turn: looking a gel-cream. Wonderful canadian pharmacy Size dealing only just buy cialis online make scalp you pfizer viagra instead it burning was is viagra wiki the definition viagra alternatives it this week always cheap levitra note condsideration middle day where to buy viagra like pencil. Min small others generic cialis online through – now weaker selection cialis 10mg I’ve grab have http://www.travel-pal.com/buy-levitra-online.html normal minty helps paper.

limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.”

Hükmü mevcuttur.

Bu düzenleme 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu nedenle gerek şahıs işletmelerinin gerekse ticaret şirketlerinin 01.01.2014 tarihinden itibaren kullanacakları Fatura ve benzeri belgelerinde ( ÖKC, gider pusulası, ücret bordoları, Banka dekontları vb.) VUK gereği olması gereken zorunlu bilgilerin yanısıra

İnternet sitesi kurmak zorunluluğunda olsun olmasın

  • Ticaret Sicil nosu,
  • Ticaret Unvanı,
  • İşletmenin merkez adresi,

Bilgilerinin yazılması zorunludur.

Öte yandan internet sitesi kurmak zorunda olan işletmeler ise bu bilgiler ilave olarak tescil edilmiş internet sitesi adresini yazmak zorundadır.

Ayrıca internet sitesi kurmak zorunda olanlar internet sitelerinde,

Anonim Şirketler Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarlarını,

Limited şirketler, Müdürlerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarlarını,

Yayınlamak zorundadır.

TTk ve 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (Yönetmelik) hükümlerine göre denetime tabi sermaye şirketleri yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde, kanunda ve yönetmelikte öngörülen hususları internet sitelerinde yayınlamakla yükümlüdürler.

23.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”, hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olması gerektiğini düzenlemektedir. Buna göre tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler ile karar ekinde yer alan şirketler bağımsız denetime tabi olacaktır. Bu ölçütler:

– Aktif toplamı 150 milyon ve üstü Türk Lirası

– Yıllık net satış hasılatı 200 milyon ve üstü Türk Lirası

– Çalışan sayısı 500 ve üstü şeklindedir