İstisna Kapsamında Teslim Edilen Taşınmazın İktisabında Yüklenilen KDV’nin Durumu

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun kısmi istisnaların tanımlandığı 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendi;

“Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile  taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık  taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları  taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır.

İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.”

Hükmündedir.

Bu düzenlemede önemli iki unsur vardır.

1- Teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi,

İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisap döneminden, teslimin yapıldığı döneme kadar aradaki hiçbir dönemde ödenecek katma değer vergisi çıkmaması demektir.

Bu durumda, yüklenilen katma değer vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Bu da iktisap da yüklenilen KDV nin teslimin yapıldığı dönem katma değer vergisi beyannamesinde İlave Edilecek KDV olarak beyan edilmesi ile mümkün olacaktır.

İlave edilecek KDV olarak beyan edilen yüklenilen KDV aynı dönem gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

2- Teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilen katma değer vergisi,

İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen katma değer vergisinin, teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilmesi demek, istisna kapsamında teslim edilen malın iktisap edildiği dönemden teslim edildiği döneme kadar geçen süreçte herhangi bir dönemde ödenecek KDV çıkması demektir.

Bu durumda herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Başka bir ifade ile yüklenilen KDV ilave KDV olarak beyan edilmeyeceği gibi gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.