İskontolu satılan Taşıt araçlarında ÖTV matrahı

Gelir İdaresi Başkanlığından yayımlanan 14 seri nolu ÖTV genel tebliği ile Taşıt araçlarında vergi matrahının tespiti ile ilgili düzenleme yenilendi söz konusu tebliğ aşağıda özetlenmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (II) sayılı listedeki araçların ÖTV mükelleflerince ilk iktisap kapsamındaki teslimlerinde hesaplanacak ÖTV matrahı, teslim işleminin karşılığını teşkil eden bedel olup, bu bedelden, mükellefin düzenlediği faturada ayrıca gösterdiği ticari teamüllere uygun ıskontonun düşülmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 inci maddesinin 6487 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile değişik (1) numaralı fıkrası uyarınca, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her halükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan KDV matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacaktır.

Buna göre, söz konusu mallar için, mükellefin bu malı satış bedeli ve alış bedeli ile mal ithal edilmiş ise ithalatta hesaplanan KDV matrahı, yurt içinde imal edilmiş ise imalatçının satış bedeli üzerinden hesaplanacak vergi tutarlarından en fazla olan tutar ÖTV olarak beyan edilip ödenecektir. İthalatçı veya imalatçı firma ile ÖTV mükellefi arasında birden fazla safhanın bulunup bulunmaması yukarıda belirtilen doğrultuda ÖTV matrahının tespitini etkilemeyecektir.

Mükellefin malı alıcıya teslim ettiği tarihe kadar, bu malı mükellefe teslim eden tarafından iskonto yapılmış olması halinde, alış bedelinin yüzde 10’unu geçmemek üzere yapılan iskonto tutarı indirilmek suretiyle mükellefin alış bedeli hesaplanabilecektir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar da malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan KDV matrahından düşük olamayacaktır.

Örnek: Distribütör (A) firmasının ithal ettiği silindir hacmi 1.600 cm³’ün altında olan bir otomobil için ithalattaki KDV matrahı 42.000 TL olup, bu mal (A) tarafından, otomobil bayi olan (B) firmasına KDV hariç 45.000 TL’ye teslim edilmiştir.

a) (A), bu otomobille ilgili olarak (B)’ye %15 iskonto (indirim) yapmıştır. Daha sonra (B), bu otomobili müşterisi (C)’ye ilk iktisap kapsamında, ÖTV ve KDV hariç 40.000 TL’ye satmıştır. Bu durumda (B), (C) adına düzenleyeceği satış faturasında ÖTV yi aşağıdaki gibi hesaplayacaktır.

Otomobilin vergisiz satış bedeli  :     40.000 TL

Alış bedeli  :     45.000 TL

İskonto tutarı (45.000 x 0,15 =) :   6.750 TL

Alış bedelinden indirilebilecek iskonto tutarı (45.000 x 0,10 =) :  4.500 TL

Alış bedelinden %10 iskonto tutarı düşülmüş tutar (45.000 – 4.500 =)  :     40.500 TL

İthalattaki KDV matrahı  :     42.000 TL

ÖTV matrahı  :     42.000 TL

Hesaplanan ÖTV (42.000 x 0,40 =) :     16.800 TL

b) (A)’nın söz konusu malın ilk iktisap kapsamında satılıncaya kadar mükellef (B)’ye yaptığı iskonto (indirim) tutarının %5 olması halinde ise (B), (C) adına düzenleyeceği satış faturasında ÖTV yi aşağıdaki gibi hesaplayacaktır.

Otomobilin vergisiz satış bedeli  :     40.000 TL

Alış bedeli  :     45.000 TL

İskonto tutarı (45.000 x 0,05 =)   :  2.250 TL

Alış bedelinden iskonto tutarı düşülmüş tutar (45.000 – 2.250 =) :     42.750 TL

İthalattaki KDV matrahı  :     42.000 TL

ÖTV matrahı  :     42.750 TL

Hesaplanan ÖTV (42.750 x 0,40 =) :   17.100 TL

Öte yandan, mükellefin alış bedeli olarak, bu malı mükellefe satanın düzenlediği fatura ve benzeri vesika üzerinde gösterilen tutar esas alınacaktır. Alış bedeli üzerinden yapılacak indirimlerin matrahın tespitinde dikkate alınabilmesi için Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında belgelendirilmesi gerekmektedir.”