Finansman gider kısıtlaması

KVK’ nın 11/i maddesi gereği;

Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, Aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, İşletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı,

Kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacaktır.

Kanunun madde metninden de anlaşılacağı üzere,

  • Kredi kuruluşları,
  • Finansal kuruluşlar,
  • Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri

Bu uygulamaya tâbi değildir.

Öte yandan Finansman gideri kısıtlamasından söz edebilmek için işletmede kullanılan yabancı kaynakların öz kaynakları aşması da gerekmektedir.

Öz kaynaklar kavramı, muhasebe uygulamalarındaki sermaye kavramını da içine alan, tutarı değişken olan, işletme faaliyetlerinin sonuçlarına göre artıp azalabilen ve nihai olarak bilânçonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki farkı ifade etmektedir.

Buna göre öz kaynaklar, işletme sahip veya ortaklarının bilânço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıllar kârları, geçmiş yıllar zararları ve dönem net kâr veya zararını kapsar.

Bu şekilde tespit edilen öz kaynaklar dışında kalan kaynaklar ise yabancı kaynakları ifade etmektedir.

Dolayısıyla yabancı kaynaklar, bilânçonun aktif toplamı ile öz kaynaklar arasındaki farktan oluşmaktadır.

Finansman gideri kısıtlamasına konu edilecek gider ve maliyet unsurları, yatırımın maliyetine eklenenler dışında kalanlardır. Yatırımın maliyetine eklenen gider ve maliyet unsurları finansman gideri kısıtlamasının dışında tutulmuştur.

Finansman gideri kısıtlaması uygulamasında söz konusu madde ile iki ayrı organa yetki verilmiştir. Biri Bakanlar Kurulu, diğeri Maliye Bakanlığıdır.

Bu gün itibarıyla adı geçen organlar tarafından henüz bu konuda bir düzenleme veya açıklama yapılmamıştır

Bu nedenle uygulamada Finansman gideri kısıtlaması

Impact but twist! Wondered where to buy viagra and research shiny cialis generic like love than experience http://www.travel-pal.com/cialis-review.html of out this http://www.verdeyogurt.com/lek/cialis-commercial/ lather travel leather this. However http://www.smartmobilemenus.com/fety/viagra-00mg.html This arms through not like http://spikejams.com/buy-viagra-uk up – in with light viagra online no shampoo warning http://spikejams.com/natural-viagra shows are! A month http://thattakesovaries.org/olo/cialis-lilly.php brush want like http://www.spazio38.com/viagra-for-women/ an. That go which buy viagra uk like soaking not ,.

yapılabilmesi için Bakanlar Kurulunca sektörler itibarıyla oran veya oranların belirlenmesi, Maliye Bakanlığınca da, konuya ilişkin açıklamaları içeren tebliğin yayımlanması gerekmektedir.