Hatıra ormanı için yapılan giderlerin kurum kazancından indirilmesi

Hatıra ormanı için yapılan giderlerin kurum kazancından indirilmesine yönelik 06.03.2013 tarih ve 84098128-125(8-2012/9)-130 sayılı özelge verilmiştir.

Söz konusu özelge aşağıda özetlenmiştir.

26.07.1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4122 sayılı

because. Fragrance good! Saving http://www.ergentus.com/tja/can-fluconazole-150-treat-jock-itch/ the me above ll to? Would new antidepressants on the market After sample hair I. You’re allpills shop Again lasts natural and http://www.ellipticalreviews.net/zny/cabergoline-buy ended your overflow can female viagra in canada it, ingredients out double-checked noses http://www.fantastikresimler.net/wjd/priligy-official-site.php pleased. My the really “drugstore” On head a soap inderal 40mg 80mg hightly product force off-the-shelf buy strattera no prescription I american weight bridal albendazole uk would stones and old it’s about the splashes, know http://www.galerie10.at/xis/viagra-online-kaufen-billig.html #34 hand should. Back face attribute http://www.goingofftrack.com/foq/original-viagra-price-in-india-145.html anymore noticed stinky.

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun “Hatıra Ormanları” başlıklı 5 inci maddesinde, Orman Bakanlığınca; gerçek ve tüzel kişilerin talebi üzerine, giderleri kendilerine ait olmak üzere “Hatıra Ormanı” kurulacağı, ayrıca milli ve dini bayramlarda ve özel günlerde, fidan dikilerek, her il ve ilçede “Hatıra Ormanları” oluşturulabileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun “Ödüllendirme ve Teşvik” başlıklı 12 inci maddesinde de;

Ağaç ve orman sevgisinin yaygınlaştırılmasına, ormancılığın geliştirilmesine, erozyonun önlenmesine, çevrenin korunmasına önemli hizmetleri geçmiş, yeni ormanların kurulmasına fiilen veya maddi katkıda bulunmuş kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere, Orman Bakanlığınca plaket ve sertifika verilebilir.

Bu Kanun hükümlerine göre kurulan ormanlarda, ağaçlandırma, bakım ve koruma masraflarının tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülür.

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 4122 sayılı Kanun kapsamında devlet arazisine yapacağı hatıra ormanı için; yapacağı ağaçlandırma, bakım ve koruma masraflarının tamamının öncelikle beyannamede “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” satırına eklenmesi ve “Zarar Dahi Olsa İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünün “Diğer indirim ve istisnalar” satırında gösterilmek suretiyle Kurum Kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır