Finansman Gider İndirimi Kısıtlaması

Finansman Gider Kısıtlaması esas itibariyle Vergi mevzuatımızda 4008 sayılı yasa ile 1.1.996 tarihinde girmiştir.

Eski mevzuata göre Finansman giderlerinin Maliye Bakanlığınca belirlenen orandaki kısmı gider ve maliyet olarak kabul edilmemekteydi. Gider indirimi kısıtlaması oranı VUK hükümlerine göre o yıl için belirlenmiş yeniden değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl hesaplanan ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesiyle bulunan oranın %25 i olarak uygulanıyordu.

Gider kısıtlamasına ilişkin eski düzenleme 2004 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak 15 Haziran 2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6322 sayılı kanun ile yeniden Vergi Sistemindeki yerini almıştır.

Söz konusu 6322 No.lu Kanun’un;

6 ıncı maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendinde yapılan düzenleme uyarınca,

  • Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’una kadar kısmının, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılması halinde, kazancın tespitinden gider olarak indirilemeyeceği ve söz konusu oranı sektörler itibarıyla farklılaştırma hususunda Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması,

37 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendi uyarınca;

  • Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10′ una kadar kısmı, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılması halinde, kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyeceği

hüküm altına alınmıştır.

Ancak Bu düzenlemenin uygulanabilmesi için yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin ne kadarının kazançtan indirilemeyeceğinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenleme bugüne kadar yapılmamıştır.

Bu nedenle 2013 birinci dönem geçici vergi hesaplamalarında finansman gider kısıtlaması yaplmayacaktır.

Yukarıdaki kanun hükmü gereği Finansman giderleri kısıtlamasına esas alınacak tutar 01.01.2013 – 31.12.2013 vergilendirme dönemine ait geçici vergi dönemleri içinde veya dönem sonuna kadar Bakanlar Kurulu tarafından yapıldığı takdirde, finansman gider kısıtlaması uygulaması da yapılacaktır.

Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse;

X AŞ nin 2013 yılı Dönen Varlıkları Toplamı 2.500.000 TL, Duran Varlıklar Toplamı 5.000.000 TL dır. Kısa Vadeli Krediler Toplamı 4.000.000 TL olup yıllık faiz oranı %8’dir. Yatırımlar İçin yıllık % 6 faizle almış olduğu Uzun Vadeli Yabancı Kredi Tutarı ise 1.000.000TL’dır. 2013 vergilendirme dönemi için Bakanlar Kurulunun indirim oranını %10 olarak belirlediğini varsayalım,

Aktif Toplamı         = 2.500.000 + 5.000.000 = 7.500.000 TL

Borçlar Toplamı     = 4.000.000 + 1.000.000 = 5.000.000 TL  (Yabancı kaynaklar)

Öz Sermaye(Özkaynak) Toplamı           = 7.500.000 – 5.000.000 = 2.500.000 TL

Kısa Vadeli Krediler Finansman Gideri  = 4.000.000 * %8 = 320.000 TL

Uzun Vadeli Kredi Finansman Gideri     = 1.000.000 * %6 = 60.000 TL

Bu durumda X A.Ş.’nin 2013 yılındaki Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması:

Yabancı Kaynakların Toplamı        = 5.000.000 TL

Yatırıma Kullanılan Kredi Tutarı    = 1.000.000 TL

Özkaynak Tutarı                           = 2.500.000 TL

Yabancı Kaynağın Özkaynağı Aşan Tutarı  = 5.000.000 – 2.500.000 – 1.000.000 = 1.500.000 TL

Aşan Finansman Gider Tutarı     = 1.500.000 * %8 = 120.000 TL

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Tutarı  = 120.000 * %10 = 12.000 TL

Yukarıdaki örneğe göre X A.Ş. 2013 yılına ilişkin 2.400 TL daha fazla kurumlar vergisi ödemesi gerekmektedir.

——————————- 31.12.2013——————————————

950.01.001 K.K.E. GİDERLER     12.000

                        951.01.001 K.K.E. GİDERLER   12.000

———————————- / ————————————————-

veya 780 Finansman Giderleri Hesabının alt hesaplarında Kanunen Kabul edilmeyen giderler olarak takip edilebilir.