SM ve SMM lerce imzalanan beyannamelere ait listeler

4 sıra nolu Vergi beyannamelerinin SM ve SMMM lerce imzalanması hakkındaki genel tebliğ ile Meslek mensuplarına, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulundukları vergi dairesi ve vergi numaralarını içeren bir listeyi Mayıs ayının 15 inci günü mesai bitimine kadar kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairesine verme zorunluluğu getirilmişti.

340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyannamelerin elektronik ortamda alınması sağlanmış ve elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinin internet vergi dairesine bildirimine ilişkin olarak düzenlemeler yapıldığından bahisle 6 sıra nolu Vergi beyannamelerinin SM ve SMMM lerce imzalanması hakkındaki genel tebliğ ile

Meslek mensuplarınca 340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, mükellefler ile düzenlemiş oldukları hizmet sözleşmesi eki olan “elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi”ni internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirilmiş olan mükellefler için,  liste bildirimini verme yükümlülüğünün bulunmadığı bildirilmiştir.