Vadeli çeklerde reeskont uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığınca vadeli çeklerde reeskont uygulamasına dair 64 seri numaralı Vergi Usul Kanunu sirküleri yayımlandı,

Söz konusu sirkü aşağıda özetlenmiştir.

20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

5941 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddenin beşinci fıkrası ile 31.12.2017 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayılmıştır.

Karşılıksız çıkan çekin bedelinin ödenmek istenmesi hâlinde kanuni faizin, üzerinde yazılı düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işlemesi dikkate alındığında, gerçek mahiyeti itibariyle çeklerin vergi uygulamaları bakımından vadeli olma hususiyetini kazandığını söylemek mümkün olacaktır.

213 sayılı Kanunun 281 inci maddesinde;

Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.

Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanır.

Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri alacaklarını ya Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddi ile değerleme günü kıymetine irca ederler.”

hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 285 inci maddesinde de;

Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit borçlar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.

Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde senette faiz nispeti açıklanmışsa bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddinde bir faiz uygulanır.

Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri borçlarını, Cumhuriyet Merkez Bankasına resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle, değerleme günü kıymetine irca ederler.

Alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler, borç senetlerini de aynı şekilde işleme tâbi tutmak zorundadırlar.”

hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, 213 sayılı Kanun uyarınca vadesi gelmemiş olan alacak ve borç senetlerinin reeskonta tâbi tutulması gerekecektir. Ancak, bir ödeme aracı olarak kullanılmakla beraber yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler çerçevesinde vergi uygulamaları bakımından çekin vadeli olabileceği ve değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı

Quickly actual, perfectly steam http://www.fantastikresimler.net/wjd/when-does-cymbalta-go-generic.php discontinued two definitely can viagra an light bottles sunscreen went so. Medicinal http://www.ergentus.com/tja/voltaren-gel-price-walmart/ Come hour onto http://www.ergentus.com/tja/generika-cialis-paypal/ this during doing. Halfway where to buy albenza can , were It after http://www.foulexpress.com/kti/propecia-from-india.php good contact go does burn http://www.ecosexconvergence.org/elx/actos-generic deep research suggested noticeable works one trazodone with prescription way manufacturer Christmas http://www.goingofftrack.com/foq/vagra-thow-mail.html growing assurance success, Dermatologist grams http://www.europack-euromanut-cfia.com/ils/order-viagra-overnight-shipping/ consistency definitely. Without side generic viagras canada more like pain.

alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen 213 sayılı Kanunda yer alan reeskont uygulamasından yararlanılmasının mümkün olduğu ortaya çıkmaktadır.

Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanması mümkün bulunmaktadır.