Konutlarda Yeni KDV Oranı

1.1.2013’ten sonra konut teslimlerinde uygulanacak olan KDV oranının tespiti için;

 • Yapı ruhsatının alındığı tarihe,
 • Konutun metrekaresine,
 • Konutun Büyükşehir belediyesi sınırları içinde olup olmadığına,
 • Konutun 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerlerde olup olmadığı ya da riskli yapı olarak belirlenmiş konut olup olmadığına,
 • Emlak vergisi arsa birim metrekare değerine

bakılarak karar verilmesi gerekecek. Neden mi?

Çünkü, 1 Ocak 2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24/12/2012 tarih ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 7. maddesi ile 150 m2’nin altındaki konutlar için uygulanmakta olan KDV oranında değişiklik yapılmıştır.

Kararnamenin ilgili maddesi şöyledir.

MADDE 7 – 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki (6) numaralı fıkra eklenmiştir.

“(6) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012) tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi slot machines online . oranı,

uygulanır.”

Söz konusu düzenleme;

Yapı ruhsatı 1/1/2013 tarihinden itibaren alınan

 • Konut inşaatı projeleri ile
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine

ilişkin

Konut teslimlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yani 1.1.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1.1.2013 öncesi alınan yapı ruhsatlarına ilişkin olarak inşa edilen binalarda eski sistemde ( 150 m2’nin altı %1, üstü ) KDV uygulanmaya devam edilecektir.

Bu Karar hükümleri çerçevesinde yapı ruhsatı 1.1.2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaatı projeleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1.1.2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanacak KDV oranları aşağıdaki şekilde olacaktır:

1)   5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde

a.Lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılmayan konutlarda;

 • Net alanı 150 m2’ye kadar olanlar için %1
 • Net alanı 150 m2’den fazla olanlar için 

b. Lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere inşa edilen konutlarda yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerinde yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 değeri;

500 TL’den az ( 500 TL hariç ) olanlarda;

 • Net alanı 150 m2’ye kadar olanlar için %1
 • Net alanı 150 m2’den fazla olanlar için 

500 TL ile 1000 TL ( 500 TL dahil 1000 TL hariç ) olanlarda

 • Net alanı 150 m2’ye kadar olanlar için %8
 • Net alanı 150 m2’den fazla olanlar için 

1000 TL’den fazla olanlarda metrekare farkı olmaksızın 

2)   5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamı dışındaki yerlerde olan konutlarda;

 • Net alanı 150 m2’ye kadar olanlar için %1
 • Net alanı 150 m2’den fazla olanlar için 

3) 6306 sayılı Afet Riski altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerdeki konutlarda;

 • Net alanı 150m2’ye kadar olanlar için %1
 • Net alanı 150m2’den fazla olanlar için