Sehven indirim talebinde bulunulan cezaya uzlaşma talep edilebilir mi?

Kanuni süresinden sonra elektronik ortamda verilen beyannamelerde zaman zaman yanlış butona basılarak beyanlar onaylanmaktadır.

En sık yapılan hatalardan biri pişmanlıkla verilmesi gereken beyannamenin vergi zıyaı cezalı olarak onaylanmasıdır.

Bu durumda vergi idaresince; mükellefin şartlarının pişmanlık hükümlerine uymadığının mükellefçe kabul edilerek beyanın onaylandığı dolayısıyla yasal olarak pişmanlık hükümlerinden yararlanılmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile vergi ziyaı cezası düzeltilmemekte ve pişmanlık hükümleri gereğince işlem tesis edilmemektedir.

Ancak vergi ziyaı cezalı olarak onaylanan ve onay sırasında uzlaşma talebi yerine VUK 376 ıncı maddesi hükmü gereği indirim talep eden mükellefler vergi ziyaı cezasına ait ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde talep etmeleri halinde uzlaşma hükümlerinden yararlanabilmelerinin önünde yasal hiçbir engel bulunmamaktadır.

Şöyle ki;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 1’nci maddesinde; “Mükellef tarafından, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının (344’üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda,

  • Vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten,

ya da

  • 369’uncu maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının

veya

  • VUK Kanunun 116, 117 ve 118’inci maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda,

İdare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde Besides, if a web-based casino  presents bonuses inside a kind of no cost money, these bonuses turn the residence edge thatusually exists in these casino games into a player edge more than thehome. mükellefler ile uzlaşabilir. Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği durumlarda uzlaşma sadece toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi kısmı için de yapılabilir. Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde  yapılır,”

hükmü amirdir.

Buna göre, vergi ziyaı cezalarına ilişkin olarak sehven talep edilen Vergi Usul Kanununun 376 ıncı madde uygulaması talebinden vazgeçildiği, ihbarnamenin tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içinde bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçe ile beyan edilmesi ve uzlaşma talebinde bulunulması halinde uzlaşma hükümlerinden yararlanmak mümkündür.

Konu ile ilgili olarak Gelir idaresince verilen 24.04.2008 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/Ek-1-13749 sayılı, ayrıca 19.06.2007 tarih ve 4799 sayılı özelgeler de bu yöndedir. .

.