Ba- Bs formlarına uygulanan cezalar

396 seri nolu VUK Genel Tebliğinde Ba-Bs formlarının süresinde verilmemesi veya süresinden sonra verilen düzeltilme bildirimlerine uygulanacak cezalara açıklık getirilmiştir.

Söz konusu genel tebliğ gereği;

  • Bildirim formlarını bu Tebliğde belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir. (2012 için 1.170 TL)
  • Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler.

Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir. Düzeltme işlemlerinde, hatalı veya eksik olarak düzenlenmiş bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Dolayısıyla, düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış-satış bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.

  • Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacaktır.
  • Süresinde verilen formlar süresi sonundan başlamak üzere ilk 10 gün içinde düzeltilirse Ceza uygulanmayacaktır.
  • 10 günlük süre geçtikten sonraki 15 gün içinde düzeltme yapılırsa, özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında kesilir. 2012 için 1.170 TL nin 1/5 ‘i 234.TL olarak uygulanacaktır.
  • Yukarıda belirtilen 15 gün geçtikten sonra düzeltme yapılırsa Özel usulsüzlük cezası tam uygulanır (2012 için 1.170 TL)

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 2012/1 seri nolu VUK iç genelgesi ile;

Ba-Bs formaları için yapılan düzeltme bildirimlerinde yer alan bazı eksiklik veya hataların, bu formlarla alınan bilgilere göre yürütülen analizleri olumsuz etkilemediği dikkate alındığında, tebliğlerde ifade edilen ‘eksik veya yanıltıcı bildirim’ kapsamında değerlendirilmemesi ve bunlardan dolayı mükellefler adına cezai işlem uygulanmaması gerektiği,

            Buna göre;

  • Mükelleflerin bildirimde bulunurken, ‘Vergi Kimlik’ ve ‘T.C. Kimlik’ numaralarını doğru yazmaları kaydıyla alım-satım yaptıkları mükelleflerin adı-soyadı/ünvanlarında yapılan büyük-küçük harf ile yazım ve kısaltma vb. hatalar,
  • Aylık yapılan her bir bildirimde (Form Ba veya Form Bs) yer verilen her bir mükelleften gerçekleştirilen alım veya satımlar için katma değer vergisi hariç olmak üzere mal ve/veya hizmet alışları veya satışları için belirlenen, bildirimde bulunma haddinin %10’unun altında kalan tutar hataları, (örneğin, A Limited Şirketi B Anonim Şirketinden Haziran 2012 döneminde yapmış olduğu alışları Ba formu ile 8.000 TL olarak bildirmiş, B Anonim Şirketi ise aynı dönemde A Limited Şirketine olan satışlarını 8.400 TL olarak bildirmiştir. İki mükellefin bildirimleri arasındaki fark Bildirim sınırı olan 5.000 TL’nin %10’unun altında kalmaktadır.)
  • Belge Sayısı’ bölümünde alım-satımlara ilişkin olarak bildirilen belge sayısında 5 adedi aşmayan ve ‘Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedelini’ değiştirmeyen belge sayısı ile ilgili hataların;

Eksik veya yanıltıcı bilgi olarak değerlendirilmeyeceği ve cezai işlem yapılmayacağı.

Öte yandan,

Alım veya satım yapan mükelleflere ilişkin ‘Vergi Kimlik’ veya ‘T.C. Kimlik’ numaraları bölümlerinde yapılan eksik veya hatalı bildirimlerde, yukarıda sayılanlar dışında yapılacak her türlü eksik veya hatalı bildirimlerden dolayı ise 213 sayılı Kanunun Mükerrer 355’inci maddesi uyarınca ceza kesilmesi yönündeki uygulamaya devam edileceği,

Diğer taraftan, ‘Form Ba-Bs Karşılaştırma Ekranından’ alıcı ve satıcı mükelleflerin bildirimlerinde farklılık olduğunun anlaşılması halinde, doğrudan mükellefler adına ceza kesilmesi yoluna gidilmemesi, farklılığın hangi mükellefin yaptığı hatadan kaynaklandığının ortaya çıkarılması bakımından mükellefler nezdinde gerekli araştırmaların yapılması ve sadece cezanın ‘eksik veya yanıltıcı bildirimde’ bulunduğu tespit edilen mükellef adına kesilmesi gerekmektiği,

Belirtilmiştir.