İnternetten Satış

Günümüzde İnternet üzerinden yapılan satış ve pazarlama faaliyetleri yaygın hale gelmiştir. Dolayısıyla bu faaliyete bulunanların vergilendirilip vergilendirilmeyeceği ile bu faaliyetlerin esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı da tartışma konusu olmuştur.

Gelir idaresi başkanlığınca verilen 20.03.2006 tarih ve B.07.1.GİB.0.44/4402-302/019262 sayılı özelge ile bu konuya açıklık getirmektedir.

Söz konusu özelge de;

213 sayılı VUK nun 156 ıncı maddesinde işyerinin tanımının yapıldığı, bu tanımdan da anlaşılacağı üzere elektronik ortamda yapılan bu tür faaliyetler için iletişim amacıyla kullanılan yerin işyeri olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Diğer yandan, 2002/3 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesinde, iştigal konusu itibariyle bir işyeri olmaksızın faaliyetini yürütebilen mükelleflerin ikametgah adreslerinin işyeri olarak kabulü suretiyle mükellefiyet kayıtlarının yapılmasının mümkün olduğu, ancak mükelleflerin yaptıkları faaliyet türleri için mutlaka faaliyetin icra edileceği yerin şart olduğunun vergi dairelerince tespit edilmesi halinde, bunların mükellefiyet kayıtlarının işyeri adresi olmaksızın yapılmasına imkan bulunmadığı hususları açıklanmıştır.

Buna

göre, internet üzerinden yapılan satış ve pazarlama faaliyeti ile ilgili olarak söz konusu internet sitelerini işletenlerin herhangi bir istisna ve muafiyetten faydalanamayacağı dolayısıyla genel hükümler çerçevesinde mükellefiyet kayıtlarının yapılması gerektiği belirtilmiştir.