6111 Sayılı Kanuna Göre Stok Artırımında Bulunan Şirketin Kayıtlarında Pasif Hesaplarda Yer Alan Tutarı Şirketin Sermayesine İlave Edilip Edilmeyeceği

Uygulamada sıkça sorulan konulardan biri de 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre stok artırımında bulunan şirketin kayıtlarında pasif hesaplarda yer alan tutarı şirketin sermayesine ilave edilip edilmeyeceğidir.

Gelir İdaresince verilen 30.04.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.2011.ÖZ.83-265 sayılı özelgede bu konuya tekrar açıklık getirilmiştir.

Söz konusu özelge gereği;

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun “İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, techizat ve demirbaşlar” başlıklı 10 uncu maddesinde;

 “(1) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dâhil edilen kıymetler için amortisman ayrılmaz.

(2) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, birinci fıkra hükümleri uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı Videoslots omsatter exempelvis 100%  gentemot kravet, medan Blackjack, Roulette , bordsspel, videopoker och alla spel online casino under kategorin ”ovriga spel” inte bidrar till omsattningskravet alls. olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunur. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler.

            …”

hükmüne yer verilmiştir.

Bununla beraber, 1 seri no.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanun Genel Tebliğinin “VII. Stok Beyanlarına İlişkin Hükümler” ana başlığının “7- Beyan Edilen Kıymetlerin Kayıtlara İntikali” alt başlığında konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine istinaden stok artışı beyanında bulunup karşılık hesabına kaydedilen tutarlar sermayenin unsuru sayıldığından, söz konusu tutarların şirket sermayesine ilave edilmesi mümkün bulunmaktadır.