Ar-Ge İndirimi

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacıyla yapılan düzenli çalışmaları ifade etmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunun 10 uncu maddesi gereği;

Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100’ü oranında hesaplanacak “Ar-Ge indirimi”. Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilir

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tâbi iktisadî kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Ar-Ge indirimi konusunda vermiş olduğu en güncel özelgeler aşağıda özetlenmiştir.

Ar-Ge indirimi yapılırken veya yapılacaksa söz konusu bu özelgelerin dikkate alınmasında yarar vardır

  • (20/02/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[10-11/3]-245 sayılı özelge)

KOSGEB tarafından “yeni girişimci desteği” kapsamında desteklenen iş planınızın AR-GE projesi niteliğinde olmadığı anlaşıldığından sözkonusu iş planınız kapsamında yaptığınız harcamaların 5746 sayılı Kanuna göre AR-GE indirimine konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  • (07.05.2011 tarih ve B.07.4.DEF.0.78.10.00 Ar-ge-3 sayılı özelge)

24.11.2009 tarihinde imzalanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmeye uygun bulunan ve “….” başlıklı ve …..  kod numaralı proje sözleşmesinin 5746 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde, projeye ilişkin destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ar-Ge indiriminden ve gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki istisna, destek ve teşviklerden yararlanmanız halinde, ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan aynı mahiyetteki hükümlerden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu proje hakkında 5746 sayılı Kanun’dan yaralanmayıp, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmünden yararlanmayı tercih etmeniz halinde, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

  • (04.05.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-124 sayılı özelge)

Şirket tarafından KOSGEB … Üniversitesi -… Teknoloji Geliştirme Merkez Müdürlüğü’ne sunulan “…………….” başlıklı projenin, ……. tarih ve ……… numaralı sözleşme ile desteklenmesi uygun bulunduğundan, 1 Seri No.lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde yer alan diğer şartların da yerine getirilmesi şartıyla, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği (25.02.2010) tarihten itibaren, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan destek ve teşvik uygulamalarından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılan Ar-Ge indiriminin doğru hesaplandığı ve uygulandığına ilişkin yeminli mali müşavir tasdik raporunun da süresi içinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

  • (01.07.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-10-22 sayılı özelge)

İşletmelerin 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge projeleri nedeniyle Ar-Ge indiriminden yararlanabilmeleri için, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasında bentler halinde sayılan belgeleri vermesi gerekmekte olup, bu belgelerin destek veren kamu kurumu tarafından onaylanması gerekmektedir.

Buna göre,  Bankanız tarafından yürütülmekte olan ve TÜBİTAK tarafından 11.08.2009 tarihli destek karar yazısı ile desteklenmesine karar verilen “…” projesi kapsamında Ar-Ge indirimine konu olan harcamaların ana gruplar itibarıyla yıllık tutarları ve ayrıntılı dökümünü gösteren listenin projeye destek veren kamu kurumu olan TÜBİTAK tarafından onaylanması gerekmektedir.