Lazer Yazıcı Kullanarak Fatura Düzenlenmesi

Maliye bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 17.05.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-28-67 sayılı özelge ile lazer yazıcı ile aynı anda veya arka arkaya alınacak dökümlerde her faturanın aslı ile örneğinin aynı bilgileri içermesi, düzenlenen belge aslı ile örnek sayısının belge üzerinde belirtilmesi, faturanın seri ve sıra numarası takip etmesi ve bu özellikleri taşıyacak belgenin anlaşmalı matbaalarda bastırılması şartlarıyla lazer yazıcılar kullanılarak fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, istenirse faturanın aslı ve örnekleri farklı renkler içerecek şekilde olabilecektir. “

Şeklinde görüş bildirmiştir. Söz konusu özelge örneği aşağıya çıkarılmıştır.

  • (17.05.2011 tarih  B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-28-67)

“İlgide kayıtlı dilekçenizden, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün……. Vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, firmanızda kullandığınız faturaların basımını A4 kağıdına mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanarak yapıp yapamayacağınız hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Faturanın Nizamı” başlıklı 231″inci maddesinin 3″üncü bendinde, “Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.”  hükmü yer online casino nbso almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, mükellefler faturalarını en az bir asıl bir örnek olarak düzenlemek zorunda olup aslı ile örneğinin aynı bilgileri içermesi gerekmektedir.

Öte yandan, lazer yazıcı kullanımında bilgiler kağıt üzerine yakılarak kaydedilmektedir.

Bu itibarla, lazer yazıcı ile aynı anda veya arka arkaya alınacak dökümlerde her faturanın aslı ile örneğinin aynı bilgileri içermesi, düzenlenen belge aslı ile örnek sayısının belge üzerinde belirtilmesi, faturanın seri ve sıra numarası takip etmesi ve bu özellikleri taşıyacak belgenin anlaşmalı matbaalarda bastırılması şartlarıyla lazer yazıcılar kullanılarak fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, istenirse faturanın aslı ve örnekleri farklı renkler içerecek şekilde olabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.”