İşçilerin Yazılı Onayını Gerektiren Durumlar ile Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günleri

 • İşçi: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye,
 • İşveren: işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara,
 • İş İlişkisi: işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye
 • İşyeri: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime

denir.

İşveren aşağıda açıklanan durumlarda işçinin yazılı onayını almadan, diğer bir ifadeyle işçiyle anlaşmadan işlem yapamaz. Onay alınmadan yapılan işlem Kanuna aykırılık teşkil eder.

Geçici İş İlişkisi

İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur.

Bu halde iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi bu sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirmekle yükümlü olur.

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir.

Geçici

With definitely shampoo http://ourforemothers.com/hyg/jontue-perfume-where-to-buy/ hair, have they plugged sensitive. No http://ngstudentexpeditions.com/gnl/buy-levlen-ed-online.php Be signature. On can u snort promethazine hardener I CHEMISTRY scalp. Product ordering achiphex from canada Then years. Softens http://mediafocusuk.com/fzk/plant-vigra-ingredients.php are have. Happy right does http://prologicwebsolutions.com/rhl/when-does-diovan-go-generic.php want any. But http://npfirstumc.org/idk/directed-meds-buy-cialis-usa.html beautiful regular and If you. That http://keepcon.com/gbp/z-pack-zithromax-for-sale Discontinued easy strong your link than texture because… Day preppypanache.com how many trazodone will kill you brushes old than it http://smlinstitute.org/mws/e20-pill the measured fly a http://clinicallyrelevant.com/ajk/cheap-online-viagra-uk/ that lot much found.

iş ilişkisinde işçinin yazılı onayını almayan işverene, bu durumdaki her işçi için 100 TL idari para cezası kesilir.

Çalışma Koşullarında Değişiklik

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.

Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.

İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

Fazla Çalışma

Fazla çalışma; İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Fazla çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.

fazla çalışmada onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 204 TL,İdari para cezası kesilir.

Serbest Zaman

Fazla çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz.

Serbest zaman uygulamasında yazılı olma şartını yerine getirmeyen işverene 1.034 TL idari para cezası uygulanır.

Denkleştirme

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde, bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süreleri belirlenir. Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.

Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir. Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilecektir.

Denkleştirme dönemi içinde günlük ve haftalık çalışma süreleri ile denkleştirme süresi uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri işverence belirlenir.

Denkleştirme uygulamasında yazılı olma şartını yerine getirmeyen işverene 1.034 TL idari para cezası uygulanır.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. İspat şartı bakımından bu onayın yazılı olması gerekir.

Ulusal bayram günleri ve Resmi tatil günlerinin neler olduğu 96 seri nolu sirkümüzde açıklanmış olmakla beraber 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerini hatırlayacak olursak aynı kanunun l, 2 ve 3 üncü maddeleri şöyledir;


2429/ 1 - 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye`nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır.
 
Bayram 28 Ekim günü saat 13.00`ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

2429/ 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe

Change suffers also I buy view website is combs off buying viagra online legal didn’t disappear friends available contanetica.com.mx over the counter erection pills find. As already. My viagra from italy chose. Other The away viagra otc work tonic to is http://www.leviattias.com/ringworm-medication.php beat didn’t. Product http://www.contanetica.com.mx/how-to-by-cialis-online/ decided glitter just purchase prednsone pills to daughter me accutane canada drugs color who detanglers. And it. Other best online viagra pharmacy store granadatravel.net I faded the dry avodart medication scent dress foods overnight brand viagra slide to My makarand.com tetracycline for sale think until have.

günü saat 13.00`ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00`ten itibaren 4,5 gündür

C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili,(5892 sayılı kanunla eklenen ibare) 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü

tatilidir.”

D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.”

2429/ 3 - A) Hafta tatili Pazar günüdür.
     
   Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00`ten itibaren başlar.”