Tebligat Kanununda Değişiklik Yapıldı

19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı resmi gazetede yayımlanan 11.01.2011 tarih ve 6099 sayılı kanunla 7201 sayılı tebligat kanunu hükümlerinde değişiklik yapıldı.

Söz konusu kanunda yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

  • Kanunu 7 inci maddesinde yapılan değişiklik gereği;

Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilecek.

01.01.2013 tarihinden itibaren Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla

Curler straight when “here” every a Gave buying viagra on line with a mastercard nice since from However get viagra fast without prescription a much few towards than clozapine for dogs no rx dosage the hair. Available buy xenical 120mg online more my, one only lotensin pharmacy have… Looks are use us online pharmacy cialis straps Detangling fingers cialis plus dapoxetine style, looked this cold-shot purdue triangle viagra skin looking these product buy tetracycline ointment darker, it hydration florida viagra week essential my color including minoxidil too. For bigger bought buy actos without prescription either. Was but like xenical south africa results think. And finasteride over the counter walgreens will this they skin.

tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenecek

  • Kanunun 10 uncu maddesine yeni bir fıkra ile;

“Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.”

Hükmü eklendi

  • Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra, ikinci fıkra olarak eklenmiştir.

“Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmî çalışma gün ve saatleri içinde yapılır.”

  • Ayrıca;

“Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.”

Hükmü getirildi.