ÖTV de Özellikli Konular

ÖTV uygulamalarındaki tereddüt edilen bazı konularla ilgili açıklamaları içeren 19 seri nolu ÖTV Genel tebliği 08.07.2010 tarihinde resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu genel tebliğ gereği;

 •   Serbest bölgelere veya yetkili gümrük antreposu işleticilerine yapılan teslimlerde ÖTV yönünden ihracat istisnası uygulanmasının mümkün olmadığı,
  •   Aynı şekilde, Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ÖTV kapsamına giren malların tesliminde ÖTV istisnası uygulanması veya tahsil edilen ÖTV’ nin iadesinin söz konusu olmayacağı,
  •   Ayrıca serbest bölgeye veya Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde ihracat istisnası uygulanmadığından, serbest bölgeye veya Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara teslim edilecek malların ÖTV mükelleflerinden satın alınmasında, ÖTV Kanununun 8/2 inci maddesi kapsamında tecil-terkin uygulamasının olmayacağı,
  •   ÖTV Kanununun 8/2 inci maddesi uyarınca ihraç kaydıyla teslim edilen malların teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmemesi halinde, ilgili vergi dairesinden KDV uygulaması açısından ek süre alınmış olsa dahi, tecil edilen ÖTV’ nin gecikme zammı (mücbir sebeplerin varlığı halinde tecil faizi) ile birlikte tahsil edileceği,
  •   Tecil Terkin kapsamında satın alınan malların, gerek Kanunda belirtilen yasal süreler içerisinde (8/1 inci maddedeki 12 ay, 8/2 inci maddedeki 3 ay), gerekse bu süreler geçtikten sonra iade edilmesi durumu, tecil-terkin şartlarının ihlal edilmesi sonucunu doğurduğundan, anılan madde kapsamında teslim edilen malların iade edilmesi durumunda tecil edilen verginin vade tarihinden itibaren gecikme zammı (mücbir sebep durumunda tecil faizi) ile birlikte tahsil edileceği,
  •   ÖTV Kanununun yürürlüğe girdiği 01.08.2002 tarihinden sonra petrol rafinerilerince imal veya ithal edilen ÖTV’ ye tabi malların yine ÖTV’ ye tabi malların imalatında yakıt olarak kullanılmasında ÖTV’ ye tabi tutulmasının söz konusu olmayacağı,
  •   ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde ÖTV Kanununun 16/4 üncü maddesi uyarınca banka teminat mektubu gümrük idarelerine verilmeden, gümrükleme işlemi yapılmamaktaydı. Bu uygulamada banka teminat mektubuna göre daha likit değer olan Türk Lirası da teminat olarak kabul edilebilecek,
 •   “İthal Edilen Petrol Ürünlerinin Tesliminde Beyan Edilen ÖTV’ ye Ait Bilgi Formunun Düzenlenmesi ve Gümrük İdaresince Alınan Teminatın Çözümü için yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi üzerine vergi dairesince bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilmekteydi. Bundan sonra, YMM raporu yanısıra ÖTV beyanlarının da aranılacağı,

             Açıklığa kavuşturuldu.