Her ÖKC Fişi Gider Yazılamaz

Uygulamada sıkça karşılaşılan, hatalı ve yanlış uygulanan konulardan birisi de Fatura alma ve verme mecburiyetine dahil VUK nun da belirlenen haddin  (2016 yılı için 900 TL) altında kalan yiyecek (Yemek veya gıda alımı), içecek (çay meşrubat vs.) sair masraf (Oto yıkama, oto park vs.) gibi harcamaların ister işin gereği için, ister işyerinde temsil ve ağırlama için, ister dış görevlerde çalışan personele ait harcırah kapsamında değerlendirilmesi halleri de dahil olsun bu tür harcamaların yazar kasa fişiyle belgelenmesi halinde gider veya masraf unsuru olarak kayıtlara yansıtılmaması gerekmektedir.

Bilindiği üzere KDV iadelerinde iade dosyalarının oluşturulmasında indirilecek KDV, Yüklenilecek KDV, Gümrük çıkış Beyannamesi ve satış faturası listeleri artık elektronik bildirim şeklinde internetten verilecek ve özellikle indirilecek KDV listesi hazırlanırken ister faturalar olsun ister ÖKC fişleri hepsi teker teker detaylı şekilde bildirilmektedir.

Öte yandan Vergi idaresince elektronik ortamda yapılan tüm bildirimlerin hem kendi içinde hemde diğer bildirimlerle çapraz kontrollerle denetleneceğini bu denetim sırasında olumsuzluk oluşturabilecek her bilgi için belirlenen bazı kriterler üzerinden notlandırma yapılıp riskli mükellefler tespit edilerek risk gurubunda yer alan mükelleflerin vergi incelemesine sevk edilmektedir.

Bu kriterlerden bir tanesi de gider olarak kaydedilmemesi gereken unsurların gider kayıtlarında yer alması ve bu unsurların KDV sinin de indirilecek KDV olarak kullanılması durumudur.

Hal böyle olunca gider ve indirim olarak yazılmaması gereken veya kullanılmaması gereken harcama ve bu harcamalara ait belgelerin yasal kayıtlarda yer alması büyük bir risk olacaktır. Başka bir deyişle işletmeler için KDV iadesinin alınmasının gecikeceği veya iade ve mahsup talebinin reddedileceği ihtimalinin yanı sıra, ayrıca vergi incelemesini gerektiren sebeplerden biri oluşmuş olacak ve firmalar incelenme riski ile karşı karşıya gelecektir.

Bu riskle karşı karşıya kalınmamak için;

213 sayılı VUK nun 232 inci maddesi,

“Birinci ve  ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,  Serbest meslek erbabına, Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, Vergiden muaf esnafa.Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.”

amir hükmü gereği gider olarak kayda alınacak bir harcama için mutlaka fatura alınmalıdır.

Bu şartın tek istisnası 204 seri nolu VUK genel tebliğinde ve 68 seri nolu ÖKC genel tebliğinde açıklanmıştır.

204 seri nolu VUK genel tebliğinde;

Faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.”

Şeklinde belirleme yapılmıştır.

Bu nedenle,

Sadece işin gereği olarak ve sadece işyerinde kullanılmak veya tüketilmek şartıyla alınan

Kırtasiye, 

Büro malzemesi veya

Temizlik malzemesi 

harcamalarına ait olmak üzere ve harcama tutarı 2016 yılı için 900 TL nin altında kalan ÖKC fişlerinin gider belgesi olarak kayıtlara alınması mümkündür.

Ayrıca 68 seri nolu ÖKC Kullanma mecburiyeti hakkındaki genel tebliği gereği, Nihai tüketicilerin tüketim amacıyla, mükellef olanların ise ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt karşılığında düzenlenecek (üzerinde ”TAŞIT VEYA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK” ibaresi bulunanlar hariç) söz konusu ödeme kaydedici cihaz fişleri, üzerinde yazılı tutar ne olursa olsun fatura yerine geçen belge olarak kabul edilecektir.

Bu tür harcamalar dışındaki hertürlü harcamaların ve yapılan giderlerin miktarı ve tutarı ne olursa olsun mutlaka Fatura ile belgelendirilmesi ve bu kurala titizlikle uyulması gerekmektedir.

 —————————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.