Faturaya Nasıl İtiraz Edilir?

Fatura, satılan mal veya yapılan iş karşılığında düzenlenen bir belgedir. Fatura konusunda Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda çeşitli hükümler bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nda faturanın düzenlenme zamanı konusunda bir hüküm yer almamaktadır. TTK’ ya göre fatura ne zaman düzenlenirse düzenlensin geçerli bir belge olma niteliğini korur.

Ancak, Vergi Usul Kanunu’nun 231/5. maddesinde, faturanın malın tesliminden ya da hizmetin yapılmasından itibaren yedi gün içinde düzenlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu süre geçtikten sonra düzenlenen faturalar, vergi kanunları açısından hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.

Süresinde düzenlenmeyen faturalara Uygulanacak ceza ise, faturada yazılması gereken tutarın %10 dur. Cezanın alt sınırı her bir fatura için 2009 yılında 160 TL olarak uygulanmaktadır. Yani, düzenlenmemiş sayılan faturada yazılı tutarın yüzde onundan daha az olması halinde 160 TL esas alınacaktır.

Faturaya itiraz, TTK nun 23. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Sözü edilen fıkra gereği ‘Bir faturayı alan kimse, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa içeriğini kabul etmiş sayılır.’

Faturaya itirazı, adına fatura düzenlenen kişi yapabilir. Faturaya karşı sekiz günlük itiraz süresinin başlayabilmesi için, faturanın tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

Tebliğ edilen faturaya sekiz gün içinde itiraz edilmemiş olması hali, faturada yazılı malın alıcıya teslim edildiğine delil teşkil etmez.

Faturaya itiraz etmeme, sadece fiyat ve miktar yönünden faturanın kabulü anlamına gelir.

Faturaya karşı itirazın ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak TTK’ da açık bir hüküm yoktur.

Ancak, itirazın ispat kolaylığı açısından noter aracılığıyla veya en azından iadeli taahhütlü gönderi ya da imza karşılığı elden tebliğ ve telgraf şeklinde yapılması yerinde olacaktır.

Bize göre en uygun ve doğru olanı, İtiraz edilen hususlar açık bir şekilde belirtilerek noter kanalıyla yapılmasıdır.