İthalatta Oluşan Kur Farkları

140 nolu sirkümüzde dövizli işlemlerde oluşan kur farkları irdelenmişti,  ithalatta oluşan kur farkları biraz daha farklı olması nedeniyle bu sirkümüzde de bu konu üzerinde açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Bilindiği üzere  KDV Kanununun 1/2. maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalinin katma değer vergisine tabi olduğu,

10/ı maddesinde ithalatta vergiyi doğuran olayın, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili aşamasında meydana geldiği,

20/1. maddesinde; “teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

21/c maddesine göre, ithalde alınan KDV matrahına Gümrük Beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin dahil olacağı,

24/c maddesinde ise vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin KDV matrahına dahil olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca Konuyla ilgili olarak yayımlanan 1 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “İthalatta Matrah” başlıklı (VII-B) bölümünde;

Katma Değer Vergisi Kanununun 21’inci maddesine göre ithalatta katma değer vergisi matrahına;

1- İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

2- İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

3- Gümrük Beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler” dahil olacaktır. Denilmiştir.

Buna göre, ithalatta vergiyi doğuran olay, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması aşamasında,

Gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili aşamasında meydana geldiğinden,

Mal bedeli peşin olarak ödenmiş olan ithalatta Kanunun 21/c maddesi gereğince beyannamenin tescil tarihine kadar oluşan kur farkları KDV matrahına dahil edilecek, fiili ithalattan sonra ortaya çıkan negatif veya pozitif kur farklarının vergilemeye bir etkisi olmayacaktır.

Konuyla ilgili olarak gelir idaresinin bu yönde vermiş olduğu birçok özelge mevcuttur. Bu yönde en son özelge İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca  27.02.2009 tarihinde verilmiştir.