Eğitim ve Sağlık Harcamaları

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun  “Diğer İndirimler” başlıklı 89. maddesinde, beyan edilen gelirin %10 ununu aşmamak koşuluyla eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu indirim uygulamada birçok mükellef tarafından dikkate alınmamasına rağmen konuyu bilen ve bu indirimi uygulayan veya uygulamaya çalışan birçok mükellef tarafından da yanlış uygulandığı gözlendiğinden konu hakkında açıklama gereği duyulmuştur.

Gelir vergisi kanunun 89/2 inci maddesini hatırlayacak olursak; “ Beyan edilen  gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları. Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu ikinci bent hükmü irdelendiğinde;

*- Şirket ortaklarının gerek kendileri, gerekse eş ve küçük çocukları için yapmış oldukları eğitim ve sağlık harcamaların hiçbir şekilde kurumlar vergisi beyanından indiriminin söz konusu olmadığı, Çünkü bu indirimin gelir vergisi indirimi olması nedeniyle ancak şahsi vergi kaydı olan ve yıllık gelir vergisi beyannamesi veren ortakların kendi gelir vergisi beyanlarından indirim yapabilecekleri,

*- Bu hükme göre, üniversitede eğitim gören 18 yaşından büyük çocuklar için yapılan eğitim ve sağlık harcamalarına ait ödemelerin gelir vergisi beyanlarından indirilemeyeceği, Çünkü kanundaki küçük çocuk ifadesinden 18 yaşını doldurmamış ve mükellef tarafından bakmakla yükümlü olunan çocukların anlaşılması gerektiği,

*- Her ne kadar kanunda açıkça belli edilmemiş olsa bile eşlerin veya çocukların ayrı ayrı gelir vergisi beyannamesi vermesi gereken durumlarda bunların eğitim ve sağlık harcamalarının kendi gelir vergisi beyanlarından indirileceği,

*- Gerek mükelleflerin kendileri için gerekse eş ve küçük çocukları için Yurt dışında yaptıkları eğitim ve sağlık harcamalarına ait ödemelerinde yine gider olarak indirilemeyeceği, Çünkü bu tür harcamaların Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik (Belgelendirme) edilmesi gerektiği,

Unutulmamalıdır.