Limited Şirket Paylarının Satışı

Limited şirketler sermaye şirketidir. Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur. Esas sermayesi bellidir. Ortaklar şirket borçlarından sorumlu değildir. Sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç…