İstisna Kapsamında Teslim Edilen Taşınmazın İktisabında Yüklenilen KDV’nin Durumu

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun kısmi istisnaların tanımlandığı 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendi; “Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile  taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık  taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar…