Finansman gider kısıtlaması

KVK’ nın 11/i maddesi gereği; Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, Aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, İşletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının…