Mükellefiyet tesisinden önce yapılan giderler ve KDV si

Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 06/06/2013 ve 11395140-105[313-2012/VUK-1- . . .]-825 sayılı özelge ile şirketlerin vergi mükellefiyetlerinin tesisinden önce şirketin faaliyet konusu ile ilgili olmak üzerede yaptıkları harcamaların gider yazabileceği gibi ödenen KDV nin de indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir. Söz konusu özelgede özetlenecek olursa; 163 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, Yatırımların finansmanında kullanılan…