Mükellefiyet tesisinden önce yapılan giderler ve KDV si

Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 06/06/2013 ve 11395140-105[313-2012/VUK-1- . . .]-825 sayılı özelge ile şirketlerin vergi mükellefiyetlerinin tesisinden önce şirketin faaliyet konusu ile ilgili olmak üzerede yaptıkları harcamaların gider yazabileceği gibi ödenen KDV nin de indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu özelgede özetlenecek olursa;

163 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre,

Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine ekleneceği;

İşletme dönemine ait olanların ise ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerektiği

Bu itibarla,

işyeri açılışı nedeniyle bankadan kredi kullanarak yapılan harcamaların ve bu krediye ilişkin faiz ödemelerinin bu işyeri ile ilgili olarak yapıldığının belgelendirilmesi halinde yapılan harcamanın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edilecek niteliğine göre ticari kazancının tespitinde tahakkuk ettiği tarihte doğrudan gider olarak veya amortisman yoluyla itfası suretiyle indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan 3065 sayılı KDV Kanunun 29’uncu maddesi gereği;

Mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergilerini indirebilecekleri,

İndirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre,

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda vergi indirim hakkından yararlanılabilmesi için faaliyetle ilgili mal ve hizmet alımlarının mükellefiyet tesis ettirilmesinden önce veya sonra yapılması gibi bir düzenleme bulunmadığından,

Mükellefiyet tesisinden önce satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlere ait olan belgelerin, işe başlanılmasını müteakip Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca öngörülen sürede yasal defterlere kaydedilmesi ve vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmaması şartıyla,

Söz konusu belgelerde yer alan katma değer vergisi tutarlarının genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.