Ticari Defterlerin kapanış tasdiki

           6 Haziran 2013 Tarih ve 28669 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile 19/12/2012 tarih ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesi değiştirilmiştir. Söz konusu tebliğ ile Kapanış onayı yapılacak defterlerin onay zamanı ve şekli şöyledir, Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere…