ÖTV de Tecil Terkin Uygulaması

ÖTV Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ile, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullanılacak olması halinde, Ödenmesi gereken ÖTV’ den Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tutarın tecil edilmesi, Vergisi tecil edilen malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde bu amaçla kullanıldığının tespiti…