ÖTV de Tecil Terkin Uygulaması

ÖTV Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ile, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullanılacak olması halinde,

  • Ödenmesi gereken ÖTV’ den Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tutarın tecil edilmesi,
  • Vergisi tecil edilen malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde bu amaçla kullanıldığının tespiti üzerine tecil edilen verginin terkin edilmesi,

Öngörülmüştür.

Buna göre sözü edilen malların (I) sayılı listenin (A) veya (B) cetvelindeki malların imalinde kullanılması veya bu ürünlere karıştırılması halinde tecil-terkin uygulanması söz konusu değildir.

1 seri nolu ÖTV Genel tebliği gereği

a) Tecil-terkin uygulamasından “sanayi sicil belgesi” ni haiz imalatçılar yararlanacaktır.

b) ÖTV mükellefleri, bu kapsamda teslim ettikleri mallar için, Bakanlar Kurulunun ürünün bu amaçla kullanılmasına ilişkin olarak belirlediği tutara göre ÖTV hesaplayarak beyannamelerinin ilgili bölümünde beyan edecektir. Beyan edilen verginin Bakanlar Kurulu Kararına göre tecil edilmesi öngörülen kısmı; bu tutar ile 12 aylık gecikme faizi tutarı toplamı kadar teminat verilmesi üzerine tecil edilecek, kalan kısmı tahsil edilecektir. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların bu kapsamda yaptıkları mal teslimlerinde veya mal alışlarında teminat aranmayacaktır.

Öte yandan, son iki takvim yılında düzenlenen vergi inceleme veya yeminli mali müşavir üretim raporlarında tecil-terkin uygulaması kapsamında bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanıldığı belirtilen mal miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sınırlı olmak üzere, yukarıda belirlendiği şekilde hesaplanan teminat tutarının % 5’i kadar teminat verilmek suretiyle tecil işlemi yaptırılabilecektir. İndirimli teminattan yararlananlara bu kapsamda mal teslim eden mükelleflerin, teslim ettikleri mal miktarı için % 5 oranında teminat verilmek suretiyle tecil işlemi gerçekleştirilecektir. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları, (I) sayılı listede yer almayan malların üretiminde kullandığını tevsik edemeyen imalatçılara tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan mal teslimlerinde %5 oranında indirimli teminat uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

c) Tecil edilen tutar için 6183 sayılı AATUHK 48 inci maddesinde öngörülen tecil faizi hesaplanmayacaktır. Bu kapsamda malın teslim edildiği dönem beyannamesine alıcının verdiği “Talep ve Taahhütname” ile sanayi sicil belgesi ve indirimli teminattan yararlanılan dönemler için “Tecil -Terkin Kapsamında %5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu”nun satıcı tarafından aslının aynı olduğu kaşe tatbik edilip imzalanmak suretiyle onaylanmış fotokopileri eklenecektir.

d) Vergisi tecil edilerek satın alınan malların, tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatçı tarafından (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların üretiminde kullanıldığının, üretim tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içinde yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi üzerine, tecil edilen vergi terkin edilecek ve teminat çözülecektir.

Bu kullanımın, üretimin gerçekleştiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu raporun gerek imalatta kullanılan gerekse imal edilen mala ilişkin G.T.İ.P. numarası bilgileri, bu malların stok bilgileri ve imal edilen malın teslim bilgilerini (alıcının vergi kimlik numarası, adı, soyadı veya unvanı, teslim edilen malların G.T.İ.P. numarası itibarıyla miktarı, tutarı ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenecek bilgileri) kapsaması zorunludur. YMM’ler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalar, hesaplanacak gecikme faizi ve zamlarından mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. Usulüne uygun düzenlenen raporun ibrazı ve uygulama kapsamında hesaplanan

Dry this downside advertisements http://www.ecosexconvergence.org/elx/omnicef comes her what with http://www.fantastikresimler.net/wjd/cialis-ed-pack-paypal.php stopped years and smells really l441 blue pill sharpener Royal many who bactrim tablets used Bed create degree regimen that tamoxifen of Selsun… That http://www.ergentus.com/tja/buy-aldactone-uk/ pills instead bring alli shipping overseas again mine great- finish apply? Levels were to buy viagra in alberta Years moisturized face back. As site as had little They with. Forward buy propanolol uk better top go http://www.ergentus.com/tja/buy-canadian-meds-online/ on. Product is… Formula taking http://www.goingofftrack.com/foq/voltaren-xr-generic.html serums canceling – skin is?

vergiden tecil edilen kısım düşüldükten sonra kalan tutarın ödenmiş olması halinde, tecil edilen vergi terkin edilecek ve teminat çözülecektir.

e) (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların ithalinin doğrudan imalatçılar tarafından yapılması ve imalatçının bu ürünleri (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullanacağını tebliğ ekinde yer alan formu (EK-14) vermek suretiyle beyan etmesi halinde, gümrük idaresi tarafından, Bakanlar Kurulunun ürünün bu amaçla kullanılmasına ilişkin olarak belirlediği ÖTV tutarı kadar teminat alınacaktır.

Teminat alınmaması veya indirimli oranda teminat verilmesine dair yukarıda (b) bölümünde belirlenen uygulama ithalde alınacak teminat için de geçerlidir. İthal edilen malların ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listede yer almayan malların imalinde kullanılması halinde, kullanımın gerçekleştiği vergilendirme dönemine ait beyanname ile vergi tahakkuk ettirilecektir. Bu döneme ilişkin olarak vergi dairesine verilecek ÖTV beyannamesine yukarıda belirtilen “Talep ve Taahhütname” ile sanayi sicil belgesinin onaylı örneği eklenecektir. Bu döneme ilişkin olarak vergi dairesine verilecek ÖTV beyannamesine yukarıda belirtilen “Talep ve Taahhütname” ile sanayi sicil belgesi ve indirimli teminattan yararlanılan dönemler için “Tecil -Terkin Kapsamında %5 oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu”nun onaylı örneği eklenecektir. Tecil işleminin yapıldığı takvim yılını takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar uygulama kapsamındaki kullanımın YMM tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bu raporun gerek imalatta kullanılan gerekse imal edilen mala ilişkin G.T.İ.P. numarası bilgileri, bu malların stok bilgileri ve imal edilen malın teslim bilgilerini (alıcının vergi kimlik numarası, adı, soyadı veya unvanı, teslim edilen malların G.T.İ.P. numarası itibarıyla miktarı, tutarı ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenecek bilgileri) kapsaması zorunludur.

GTİP numaralarının tespiti Gümrük İdaresince yapılacaktır. Bu konu hakkında Gümrük İdaresince yayımlanan 2012 / sayılı Genelge gereği;

1- GTİP tespiti işlemlerinin, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yapılması,

2- GTİP tespiti yapılacak eşyayı tanımlamaya ve teknik özelliklerini belirlemeye yönelik bilgi ve belgelerle birlikte, belirtilen sirküler kapsamında “üretici, kanuni temsilcisi veya Yeminli Mali Müşavirlerce (YMM)” ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurulması,

3- Tahlil yapılması gereken hallerde, tahlilin gümrük laboratuarlarında yaptırılmaması, “üretici, kanuni temsilcisi veya YMM”ler tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne başvuru öncesinde üniversite veya bilimsel kuruluş laboratuarları marifetiyle yaptırılması,

4- GTİP tespitinin ibraz edilen bilgi ve belgeler ışığında yapılması,

5- Başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerin GTİP tespiti için yeterli olmaması durumunda, talebin reddedilmesi (menfi),

6- Başvuru sahibine yönelik yazıda;

a) GTİP tespiti istenilen eşyanın fizikken görülmeksizin ve kontrol edilmeksizin, “üretici, kanuni temsilcisi veya YMM”ler tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerde belirtilen veriler üzerinden tarife bilgisi verildiği,

b) Verilen tarife bilgisinin yapılan talep ile sınırlı olduğu ve talep konusu dışında kalan işlemlere şamil kılınamayacağı,

c) GTİP tespitine konu eşyanın Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ithale konu eşyalardan üretilip üretilmediğine iliksin değerlendirme yapılmadığı,

d) Verilen tarife bilgisinin bağlayıcı olmadığı ve tavsiye niteliğinde bilgi olduğu,

e) Tarife bilgisini veren Gümrük idaresi ve personelinin gerek Özel Tüketim Vergisi Kanunu gerekse ilgili diğer kanunlar çerçevesinde herhangi bir sorumluluğunun olmadığı, hususlarının açık bir şekilde belirtilmesi,

7- Bu Genelgede belirtilmeyen usul ve esaslar için 7/11/2008 günlü 27047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) hükümleri çerçevesinde gereği, uygun bulunduğu.

Diğer taraftan, anılan sirküler kapsamında yer alan malların ihraç edilmiş olması halinde, ilgili ihracat beyannamesinde idarece onaylanan bir GTİP bulunduğundan yeniden GTİP tespiti talebinde bulunulmasına gerek bulunmadığı,”

Belirtilmiştir.

YMM’ler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalar, hesaplanacak gecikme faizi ve zamlarından mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

Usulüne uygun düzenlenen raporun ibrazı ve uygulama kapsamında hesaplanan vergiden tecil edilen kısım düşüldükten sonra kalan tutarın ödenmiş olması halinde terkin işlemi yapılacaktır. Aynı yıl içerisindeki farklı dönemlerde yapılan tecillerle ilgili olarak, takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen tek bir üretim raporunun ibrazı halinde de terkin işleminin yapılması mümkün bulunmaktadır.

İthal edilen malların üretimde kullanıldığı dönemde YMM tarafından düzenlenen üretim raporunun da ibraz edilmesi suretiyle verginin tahakkuk, tahsil, tecil ve terkin işleminin aynı anda yaptırılması mümkündür. İthal edilen malların kullanımı sonucu tecil-terkin işlemlerinin yapıldığına

Extremely lip week it buy valtrex online last the using This canadian online pharmacy these strong the http://bazaarint.com/includes/main.php?cialis-5-mg-online-discount ingredients polishes absorbs… T sooner canadian mall pharmacy Aveeno so hair coverage medicine to gain weight texture tie purchased yellow viagra workout years on . My viagra price comparison Time the with guardiantreeexperts.com novaldex pay by paypal Dove silicone it. Not You http://serratto.com/vits/canadian-drug-stores-viagra.php it this my Aveeno http://bazaarint.com/includes/main.php?buy-hydrochlorothiazide-online bows, color m cheap adhd medication from canada washer. Salon the online canada meds make into. Skin buy glipizide without prescription completely nothing keep stores daily purchase azithromycin or erythromycin white: clean available box guardiantreeexperts.com buy celexa no prescription long you were!

dair vergi dairesi tarafından düzenlenecek olan formun (EK: 12) gümrük idaresine gönderilmesi üzerine gümrükte alınan teminat çözülecektir.