Ba- Bs formlarına uygulanan cezalar

396 seri nolu VUK Genel Tebliğinde Ba-Bs formlarının süresinde verilmemesi veya süresinden sonra verilen düzeltilme bildirimlerine uygulanacak cezalara açıklık getirilmiştir. Söz konusu genel tebliğ gereği; Bildirim formlarını bu Tebliğde belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz…