İhracata konu malın kaza sonucu zayi olması

İhraç edilmek üzere yola çıkarılan malın gümrük hattını geçmeden kaza veya sair sebeplerle zayi olması halinde Bu mallar nedeniyle yüklenilen KDV nin iade edilip edilmeyeceği iade edilmemesi halinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı zaman zaman uygulamada tereddüt ve tartışma konusu olmaktadır. Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesinde ihracat teslimleri vergiden istisna edilmiş, Kanunun…