Sevk irsaliyesi yerine kullanılabilecek belgeler.

Gümrük ambarından çıkarılan eşyanın ithalatçı şirkete teslimi sırasında eşyanın yanında bulundurulan gümrük beyannamesi veya e-beyanname ile işlem gören gümrük vergi makbuzlarının sevk irsaliyesi yerine kullanılıp kullanılamayacağı hep tereddüt konusu olmuştur. Gelir idaresince verilen 25.08.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32230-8493-670 sayılı özelge ile konuya aşağıdaki şekilde açıklık getirilmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; “Fatura, satılan…