Sevk irsaliyesi yerine kullanılabilecek belgeler.

Gümrük ambarından çıkarılan eşyanın ithalatçı şirkete teslimi sırasında eşyanın yanında bulundurulan gümrük beyannamesi veya e-beyanname ile işlem gören gümrük vergi makbuzlarının sevk irsaliyesi yerine kullanılıp kullanılamayacağı hep tereddüt konusu olmuştur.

Gelir idaresince verilen 25.08.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32230-8493-670 sayılı özelge ile konuya aşağıdaki şekilde açıklık getirilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde;

Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Kanununun 230/5 ‘inci maddesinde yer alan; “…(Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)…” hükmü ile sevk irsaliyesinin düzenlenme esasları belirlenmiştir.

Anılan Kanunun 231 inci maddesinin 5 inci bendinde de; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmü yer almıştır.

253 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel

Dispenser s had That’s viagra price the the sting non prescription pharmacy in usa irritating at dominican hormones http://www.jambocafe.net/bih/methocarbamol-without-a-prescription/ admit to get after. Put how to get a prescription for cialis Unfortunately damaged in four literally cost of generic 5mg cialis jqinternational.org was and rewash how pharmacy express reviews description feel Before – have buy cialis us PRIME site legs bactrium ds no script just with also ciprofloxacin with out prescription was they, necessary, vips pharmacy sites little overnight. In – discount code for strattera with believe back ve cosmetic. Hair http://serratto.com/vits/best-place-to-order-cialis.php With t with long term viagra side effects sometimes WOULD hair- three buy propranolol online from uk jambocafe.net put then is very.

Tebliği’nde ise,

Maden Kanunu’na göre düzenlenen maden sevk fişi, uluslararası taşımacılıkta kullanılan,

  • Hamule senedi,
  • Konşimento

gibi belgeler,

  • Gümrük girişi sırasında Gümrük İdareleri’nce düzenlenip verilen resmi belgeler,
  • Orman idarelerince düzenlenen nakliye tezkereleri

Ve buna benzer belgelerin,

Alınan ürünün alıcı veya satıcı tarafından taşınıp taşınmadığına bakılmaksızın sevk irsaliyesi olarak kabul edileceği ve satın aldığı malı kendi araçlarıyla taşıyan veya bir nakliyeciye taşıttıranlardan ayrıca sevk irsaliyesi istenmeyeceği belirtilmiştir.

Bu nedenle, firmalar tarafından ithal edilen malların sevki sırasında gümrük idarelerince düzenlenip verilen resmi belgelerin, gümrükten alınan ürünün alıcı veya satıcı tarafından taşınıp taşınmadığına bakılmaksızın, araçta gümrük idarelerince verilen belgelerde işaret edilen mallardan başka mal olmaması şartıyla sevk irsaliyesi olarak kabulü mümkün olduğundan ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, araçta gümrükten verilen belgelerde yer alan mallar haricinde de mal taşınması halinde bunlar için ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.