Elektronik ortamda düzenlenecek belgeler (e-Fatura, e- irsaliye, e arşiv fatura ve e- defter zorunluluğu)

22 Ocak 2022     Sirkü 1618   22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı resmi gazetede yayımlanan 509 sıra nolu VUK Genel tebliğinde değişiklik yapan 535 sıra nolu VUK genel tebliği ile elektronik ortamda düzenlenebilen belgelerin usul ve esaslarında değişiklik yapıldı. Söz konusu tebliğ gereği; 1– Brüt satış hasılatı veya gayrisafi iş hasılatı 2018,2019 ve…