İadesi Talep Edilen Vergilere İlişkin Davalarda Yürütmeyi Durdurma

22 Ocak 2022     Sirkü 1617 22 Ocak 2022 tarih ve 31727 Sayılı resmi gazetede yayımlanan 7351 sayılı kanunla 2577 sayılı İdari Yargılama kanunun 27 inci maddesine eklenen 4 numaralı fıkra gereği; 22 Ocak 2022 tarihinden itibaren Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat…