2021 yılı için ve 2021 son geçici vergi döneminde uygulanacak Yeniden değerleme oranı 

     27 Kasım 2021    Sirkü 1592   213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 27.11.2021 tarih ve 31672 sayılı resmi gazetede yayımlanan 533 sıra…