Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması

20 Nisan 2021     Sirkü 1538   20 Nisan 2021 tarih ve 31460 sayılı resmi gazetede yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkındaki 1 nolu Genel Tebliğde değişiklik yapan 4 nolu tebliğ ile “1.5. Gelirin harcanma şekli” başlıklı bölümün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   “2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamındaki vakıfların ise münhasıran devlet üniversitelerinin…