Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması

20 Nisan 2021     Sirkü 1538

 

20 Nisan 2021 tarih ve 31460 sayılı resmi gazetede yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkındaki 1 nolu Genel Tebliğde değişiklik yapan 4 nolu tebliğ ile

1.5. Gelirin harcanma şekli” başlıklı bölümün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamındaki vakıfların ise münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulması, yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün bu amaca yönelik harcanması gerekmektedir. Bu kapsamda, söz konusu üniversitelerin fiziki, teknik ve sosyokültürel imkânlarının geliştirilmesine yönelik yapılacak harcamalar, üniversitede görevli eğitim görevlileri ile üniversite öğrencilerine yapılacak harcamalar üniversite faaliyetinin devam ettirilmesi ve desteklenmesine uygun harcama kabul edilecektir. Bu kapsamın dışında yapılacak harcamalar ise amaca uygun harcama kabul edilmeyecektir.”

Yapılan bu düzenleme ile münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vergi muafiyeti tanınmış olan vakıfların amaca yönelik harcamalarının kapsamı genişletilmiştir. Ayrıca tebliğde yapılan diğer değişiklikler ile de Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan değişiklikler ile bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yapılan kanuni düzenlemelerle ilgili olarak gerekli ibare değişiklikleri yapılmıştır.

——————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.