Ortakların alacaklarından karşılanan nakdi Sermaye Artışında faiz indirimi

12 Ağustos 2020     Sirkü 1461   KVK’nın 10. maddesinin birinci fıkrası (ı) bendi gereğince, Sermaye şirketlerine, yeni kuruluş aşamasında ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanması veya daha sonraki aşamalarda nakdi sermaye artışı yapılması hallerinde, madde hükmüne göre hesaplanacak faiz tutarı dönem kurumlar vergisi matrahından indirilmektedir. Uygulamaya ilişkin esaslar 1 Nolu tebliğde değişikler yapan 9 sıra…