Diğer indirimler (Ar-ge, sponsorluk , bağış ve yardımlar)

Diğer indirimler Gelir ve Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla ve Kanundaki sırasıyla – Ar-Ge indirimi, – Sponsorluk harcamaları, – Bağış ve yardımlar Kurum kazancından indirilebilir. Konuyla ilgili olarak 1 sıra nolu Kurumlar vergisi genel tebliğinde detaylı açıklamalar yapılmış olmakla beraber indirimler aşağıda ana hatları itibariyle özetlenmiştir. 1-Ar-Ge indirimi Ar-Ge indirimi…