e faturaya itiraz

25 Haziran 2015     Sirkü 1058 Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin ödediği meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya iş yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. Vergi Usul Kanunu’nun “ Elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektronik cihazla belge düzenleme”  başlıklı Mükerrer 242. Maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye dayanılarak müşteriye verilmesi,…